Merhaba...

Clinical Sciences Package

Tüm Klinik Bilimler dalındaki paketlerimizi içeren paketimiz.

Preview this course Click for free demo lessons
Clinical Sciences Package

PEDİATRİ

187 51:7:6 2
PEDİATRİ - ENFEKSİYON
1. ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
1.1a- Soğuk Algınlığı, Rinit00:00:00
1.1b- Tonsillofarenjit00:00:00
1.2-Retrofarengeal apse00:00:00
1.3- Otit00:00:00
1.4-Sinüzit00:00:00
1.5- Krup00:00:00
2. ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
2.1-Akut Bronşiyolit00:00:00
2.2-Bronşiyolitis obliterans00:00:00
2.3a-Toplum kökenli Pnömoni00:00:00
2.3b-Viral Pnömoni00:00:00
2.3c-Bakteriyel Pnömoni00:00:00
3. DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR
3.1-Kızamık00:00:00
3.2-Varicella ve herpes zoster00:00:00
3.3-Rubella00:00:00
3.4-Eritema Enfeksiyozum, Roseola İnfantum00:00:00
4. BAĞIŞIKLAMA
4.1.Bağışıklama ve aşılar genel bilgiler00:00:00
4.2- Çocukluk çağı aşıları00:00:00
PEDİATRİ - KARDİYOLOJİ
1. MATERNAL-FÖTAL FAKTÖRLER VE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI
1.1 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-100:13:22
1.2 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-200:18:25
1.3 Gestasyonel ve natal hikaye, maternal faktörler, kromozom anomalileri ve konjenital kalp hastalıkları-300:14:50
2. ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
2.1 Fetal dolaşım, doğumda fizyolojik değişimler, yenidoğan kardiyak fizik muayenesi00:22:06
2.2 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri-100:22:43
2.3 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri-200:22:32
2.4 Oskültasyon, üfürümler-100:27:28
2.5 Oskültasyon, üfürümler-200:30:30
2.6 Arteriyel nabız muayenesi00:19:50
3. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
3.1.1 EKG-1 Genel bilgiler00:26:47
3.1.2 EKG-2 Dalgaların anlamı-100:28:41
3.1.3 EKG-3 Dalgaların anlamı-200:29:18
3.1.4 EKG-4 Elektrolit bozuklukları ve diğer konular00:23:49
3.2 Kalp hastalıklarında radyoloji00:22:41
4. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
4.1. Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıkları00:00:00
4.1.1 Atrial septal defekt ve komplet atriyoventriküler septal defekt00:23:14
4.1.2 Ventriküler septal defekt00:16:17
4.1.3 Patent duktus arteriyozus00:20:57
4.2. Obstrüktif tip konjenital kalp hastalıkları00:00:00
4.2.1 Aort koarktasyonu00:12:46
4.2.2 Aort darlığı ve pulmoner darlık00:27:23
4.3 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-100:28:30
4.3.1 Fallot tetralojisi, total pulmoner venöz dönüş anomalisi00:28:30
4.3.2 Triküspit atrezisi, Ebstein anomalisi, trunkus arteriyozus00:28:34
5. PULMONER HİPERTANSİYON
5.1 Pulmoner hipertansiyon 100:21:12
5.2 Pulmoner hipertansiyon-200:20:10
6. İNFEKTİF ENDOKARDİT
6.1 İnfektif endokardit tanım, etiyoloji ve komplikasyonlar00:25:22
6.2 İnfektif endokardit bulgular, tanı, tedavi ve proflaksi00:22:23
7. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
7.1 Akut romatizmal ateş00:23:21
8. KALP YETMEZLİĞİ
8.1 Kalp yetmezliği etiyoloji ve tanısı00:14:26
8.2 Kalp yetmezliği tedavisi00:18:02
9. HİPERTANSİYON
9.1 Hipertansiyon Tanı 100:27:07
9.2 Hipertansiyon Tanı 200:09:25
9.3 Hipertansiyon Tedavi00:15:21
10. PERİKARD HASTALIKLARI
10.1 Perikarditler00:15:43
10.2 Konstriktif Perikardit00:18:01
10.3 Perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad00:12:05
11. KARDİYOMİYOPATİLER
11.1 Dilate kardiyomiyopati00:15:49
11.2 Hipertrofik kardiyomiyopati00:36:42
11.3 Restriktif ve diğer kardiyomiyopati türleri00:19:14
12. MİYOKARDİTLER
12.1 Miyokarditler00:12:33
13. KARDİYAK ARİTMİLER
13.1 Supraventriküler Aritmiler-100:18:19
13.2 Supraventriküler Aritmiler-200:31:13
13.3 Atriyal fibrilasyon ve flatter00:18:29
13.4 Bradiaritmiler00:19:34
13.5 Ventriküler Aritmiler-100:27:35
13.6 Ventriküler Aritmiler-200:32:55
13.7 Senkop ve ani kardiyak ölüm00:28:27
PEDİATRİ - HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ
1.Anemiler
1.1.Demir Eksikliği Anemisi00:17:45
1.2.Megaloblastik Anemiler00:04:42
1.2a.B12 Vitamini Eksikliği00:11:03
1.2b.Folat Eksikliği00:12:36
1.3.Hemolitik Anemiler00:16:19
1.3a.Herediter Sferositoz00:10:43
1.3b. Orak Hücreli Anemi00:16:03
1.3c. Talasemiler 100:11:13
1.3d.Talasemiler 200:10:24
1.3e.Otoimmun Hemolitik Anemi00:12:51
2.Pıhtılaşma Sistemi
2.1.Tromboza eğilim (Trombofili) 100:04:39
2.1a.Tromboza eğilim (Trombofili) 200:12:11
2.2.Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma (DIC)00:10:56
2.3.Hemofili00:13:16
2.4.Von Willebrand Hastalığı00:12:18
3.Lösemiler
3.1. Akut Lösemiler00:08:10
3.1a. Akut Lenfoblastik Lösemi00:08:43
3.1b. Akut Miyeloid Lösemi00:08:16
4.Lenfomalar
4.1.Hodgkin Lenfoma00:13:12
4.2.Non-Hodgkin Lenfoma00:11:41
5.Nöroblastom
5.1.Nöroblastom00:09:50
6.Wilms Tümörü
6.1 Wilms Tümörü00:09:49
PEDİATRİ - GASTROENTEROLOJİ
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
1.1a- Özofagus Hastalıkları-1 (Özofagus atrezisi, Akalazya)00:18:38
1.1b- Özofagus Hastalıkları-2 (Gastroözofageal reflü)00:15:35
2. MİDE HASTALIKLARI
2. Mide Hastalıkları (Hipertrofik pilor stenozu, Peptik ülser)00:15:43
3. İNCE VE KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARI
3.1a-Bağırsak Hastalıkları-1 (Duodenal tıkanıklık ve atrezi, Jejunal ve ileal tıkanıklık ve atrezi)00:16:40
3.1b-Bağırsak hastalıkları-2 (Malrotasyon, Meckel Divertikülü, İnvajinasyon, Hirschprung Hastalığı)00:22:40
3.2a-Malabsorbsiyon sendromları genel00:18:43
3.2b Çölyak hastalığı00:13:03
3.3-İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit ve Chron Hastalığı)00:00:00
4. KARACİĞER HASTALIKLARI
4.1a-Karaciğer Hastalıkları -1(Genel Yaklaşım, Kolestatik Karaciğer Hastalığı)00:00:00
4.1b- Karaciğer Hastalıkları-2 (Reye send, Wilson hastalığı ve Alfa-1 Antitripsin Eksiklig?i)00:00:00
4.2-Siroz ve Portal Hipertansiyon00:00:00
5. SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
5- Safra Kesesi Hastalıkları00:00:00
6. PANKREAS HASTALIKLARI
6. PANKREAS HASTALIKLARI00:00:00
PEDİATRİ - YENİDOĞAN
1.Giriş
1.1-Yenidoğan değerlendirme ve resüsitasyon00:20:59
2.Fizik muayene
2.1a- Fizik muayene (cilt bulguları)00:16:56
2.1b- Fizik muayane (baş-boyun)00:19:10
3.Bebek odası bakımı
3.1-Bebek odası bakımı00:14:37
4.Sınıflandırma
4.1a- YD sınıflandırma00:17:14
4.1b- Yüksek riskli bebekler00:14:22
5.Prematüre ve sorunları
5.1a- Prematüre ve sorunları 100:22:16
5.1b- Prematüre ve sorunları 200:12:09
6.Diyabetik anne bebeği
6.1- Diyabetik anne bebeği ve doğum travmaları00:18:43
7.Hipoksik iskemik ensefalopati
7.1- Hipoksik iskemik ensefalopati00:18:00
8.Yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
8.1- Solunum sistemi hastalıkları 100:22:38
8.2- Solunum sistemi hastalıkları 200:19:02
8.3- Solunum sistemi hastalıkları 300:15:47
9.Yenidoğanda hiperbilirübinemi
9.1a- Bilirübin metabolizması00:10:48
9.1b- Yenidoğan sarılıkları00:13:30
9.2- YD’nin hemolitik hastalıkları00:21:59
9.3- YD sarılıklarında tedavi00:15:01
9.4- Bilirübin ensefalopatisi ve diğer hiperbilirübinemiler00:12:07
10.Yenidoğanın hematolojik sorunları
10.1a- Hematolojik sorunlar 100:20:19
10.1b- Hematolojik sorunlar 200:09:12
11.Yenidoğanın metabolik sorunları
11.1- YD’nin metabolik sorunları00:18:55
12. Yenidoğan konvülsiyonları
12.1- Yenidoğan konvülsiyonları00:10:21
13. Yenidoğan enfeksiyonları
13.1a- Yenidoğan enfeksiyonları 100:15:28
13.1b- Yenidoğan enfeksiyonları 200:09:08
14.İntrauterin enfeksiyonlar
14.1a-İntrauterin enfeksiyonlar 100:11:44
14.1b-İntrauterin enfeksiyonlar 200:18:44
15.Yenidoğanın diğer önemli özellikleri
15.1- Diğer önemli özellikler (organ ve sistem muayenesi, refleksler)00:21:03
PEDİATRİ - NEFROLOJİ
1.Proteinüri ve Nefrotik sendrom
1- Proteinüriye yaklaşım ve nefrotik sendrom00:10:05
2.Minimal lezyon hastalığı (MLH)
2- Minimal değişiklik hastalığı tanı, komplikasyonlar, tedavi00:24:35
3.Hematüri ve ilişkili hastalıklar
3.1- Hematüri ve Akut poststreptokoksik glomerülonefrit 100:23:05
3.2- Hematüri ve glomerülonefritler 200:16:29
3.3- Hematüri ve glomerülonefritler 300:13:26
3.4- Hematüri ve non-glomerüler hastalıklar 400:15:04
4.İdrar yolu enfeksiyonları
4- İdrar yolu enfeksiyonları tanısal yaklaşım, tedavi00:19:37
5.Renal tübüler asidozlar
5.1- Renal tübüler asidozlar 100:25:57
5.2- Renal tübüler asidozlar 200:19:55
5.3- Renal tübüler asidozlar 300:19:03
6.Akut böbrek hasarı
6- Akut böbrek hasarı tanı, komplikasyonlar, tedavi00:21:24
7. Kronik böbrek hastalıkları
7- Kronik böbrek hastalığı, tanı, komplikasyonlar ve tedavi00:17:56
PEDİATRİ - ENDOKRİN
1- Hipotalamus ve hipofiz hastalıkları
1.1a- Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları-1 (Hipopütiatrizm)00:10:00
1.1b- Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları-1 (İzole BH eksikliği)00:17:16
1.2a- Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları-2 (ADH ve Dİ)00:21:20
1.2b- Hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları-2 (Uygunsuz ADH, serebral tuz kaybı)00:12:01
2- Tiroid bezi hastalıkları
2.1-Tiroid bezi ve hormonları 00:16:37
2.2-Konjenital hipotiroidi00:20:46
2.3a- Edinsel hipotiroidiler 1 00:14:36
2.3b- Edinsel hipotiroidiler 200:09:03
2.4- Hipertiroidi- Graves hastalığı00:15:52
3- Paratiroid bezi hastalıkları
3.1-Paratiroid bezi ve kalsiyum metabolizması00:10:15
3.2-Hipoparatiroidi00:17:16
3.3-Hiperparatiroidi00:15:04
4- Diabetes mellitus
4.1-Tip 1 diabetes mellitus00:15:08
4.2-Diyabetik ketoasidoz00:20:35
5- Puberte ve bozuklukları
5.1a-Puberte ve bozuklukları 1 00:19:34
5.1b-Puberte ve bozuklukları 2 00:13:50
6- Adrenal bez hastalıkları
6.1-Böbrek üstü bezi ve hormonları00:12:50
6.2-Adrenokortikal yetmezlik00:12:25
6.3a-Konjenital adrenal hiperplazi 100:13:01
6.3b-Konjenital adrenal hiperplazi 200:12:58
6.4-Cushing sendromu00:14:27
PEDİATRİ - ROMATOLOJİ
1.Jüvenil idiyopatik artrit (JİA)
1.1a- JİA-sistemik00:13:24
1.1b- JİA-diğer00:16:15
1.1c- JİA-tanı, tedavi00:10:20
1.1d- JİA komplikasyonlar-ayırıcı tanı00:08:49
2.Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
2.1a- SLE-100:14:26
2.1b- SLE-200:14:33
2.1c- Neonatal lupus-Sarkoidoz00:09:35
3.Jüvenil dermatomiyozit
3.1- Jüvenil dermatomiyozit00:15:00
4.Çocukluk çağı vaskülitleri
4.1- Vaskülit-1 (Takayasu, PAN)00:10:35
4.2- Vaskülit-2 (Kawasaki hastalığı)00:16:47
4.3- Vaskülit-3 (Wegener, CSS, Behçet)00:08:47
4.4- Vaskülit-4 (Henoch-Schönlein vasküliti)00:11:23
5.Periyodik ateş sendromları
5.1a- Periyodik ateş sendromları- FMF 100:20:45
5.1b- Periyodik ateş sendromları FMF 200:13:39
5.2- Periyodik ateş sendromları- CAPS,TRAPS,HIDS,PFAPA00:14:44
PEDİATRİ - METABOLİZMA HASTALIKLARI
1. GİRİŞ
1.1 Metabolik hastalıklara yaklaşım00:20:06
1.2. AMİNOASİDOPATİLER
1.2.1-Fenilketonüri00:14:40
1.2.2a-Tirozin metabolizması bozuklukları 100:13:04
1.2.2b-Tirozin metabolizması bozuklukları 200:08:01
1.2.3a- Metiyonin ve sistein metabolizması bozuklukları 100:13:28
1.2.3b- Metiyonin ve sistein metabolizması bozuklukları 200:08:12
1.2.4- Hartnup hastalığı00:03:47
1.2.5a- Organik asidemiler 100:19:20
1.2.5b- Organik asidemiler 200:08:39
2. ÜRE SİKLUSU ENZİM DEFEKTLERİ
2.1 Üre siklusu enzim defektleri00:14:18
3. LİZOZOMAL DEPO HASTALIKLARI
3.1 Lizozomal depo hastalıkları 100:13:25
3.2. Lizozomal depo hastalıkları 200:16:50
PEDİATRİ - NOROLOJİ
1.Santral sinir sistemi
1.1- Santral sinir sistemi malformasyonları -100:20:28
1.2- Santral sinir sistemi malformasyonları -200:16:58
2. Serebral Palsi
2.1 Serebral palsi00:15:58
3. Nöromusküler hastalıklar
3.1- Ön boynuz hücresi hastalıkları (SMA)00:11:48
3.2- Kas hastalıkları-Duchenne musküler distrofi00:18:15
3.3- Diğer musküler distrofiler00:14:31
3.4- Nöromusküler bileşke hastalıkları (Miyasteni Gravis)00:13:39
4. Periferik ve herediter miyopatiler
4.1 Periferik nöropatiler-Guillan Barre sendromu00:20:38
4.2 Metabolik miyopatiler00:08:37
5. Nörodejeneratif hastalıklar
5.1 Nörodejeneratif hastalıklar00:15:23
6. Demiyelinizan hastalıklar
6.1 Demiyelinizan hastalıklar00:11:52
7.Dejeneratif hastalıklar-Ataksi
7.1 Dejeneratif hastalıklar-Ataksi00:16:59
8. Nörokütanöz sendromlar
8.1 Nörokütanöz sendromlar 100:18:26
8.2 Nörokütanöz sendromlar 200:20:48
9. Beyin omurilik sıvısı
9.1 Beyin omurilik sıvısı00:20:47
10. Baş ağrısı ve migren
10.1 Baş ağrısı ve migren00:15:24
11. Serebrovasküler hastalıklar
11.1 Serebrovasküler hastalıklar00:12:22
12. Çocukluk çağı nöbetleri
12.1 Febril konvülsiyonlar00:16:17
12.2 Parsiyel epilepsiler00:21:33
12.3 Jeneralize epilepsiler00:21:34
12.4 Status epileptikus ve ilaçlar00:10:58
12.5 Epilepsiyi taklit eden durumlar00:08:54

DAHİLİYE

301 94:19:12 2
DAHİLİYE-ROMATOLOJİ
1. ROMATOLOJİYE GİRİŞ
1.1 Romatolojiye giriş00:09:02
1.2 Romatolojide laboratuvar testleri00:18:17
2. ROMATOİD ARTRİT
2.1 Patogenez-Klinik00:15:56
2.2 Tanı-Tedavi00:13:30
3. BAĞ DOKU HASTALIKLARI
3.1 Sistemik Lupus Eritematozus00:00:00
3.1a Patogenez-Klinik00:26:26
3.1b Tanı-Tedavi00:11:10
3.1c İlaç ilişkili Lupus00:04:11
3.2 Skleroderma00:15:22
3.3 Sjögren00:13:21
3.4 Miyozitler00:11:21
4. SPONDİLARTRİTLER
4.1 Ankilozan spondilit00:00:00
4.1a Patogenez-klinik00:12:56
4.1b Tanı-tedavi00:09:18
4.2 Psöriatik artrit00:14:35
4.3 Reaktif artrit /Reiter sendromu00:10:02
4.4 Enteropatik artritler00:05:07
5. VASKÜLİTLER
5.1 Eozinofilik granülomatöz polianjit00:09:26
5.2 Mikroskopik polianjit00:05:14
5.3 Granülomatöz polianjit00:13:47
5.4 İgA vasküliti00:10:19
5.5 Lökositoklastik vaskülit00:03:48
5.6 Takayasu00:08:19
5.7 Temporal Arterit00:11:08
5.8 Polimiyalgia romatika00:07:53
5.0 Vaskülitlere giriş00:03:45
5.9 Poliarteritis nodosa00:09:10
6. DİĞER HASTALIKLAR
6.1 Gut artriti00:15:13
6.2 Kalsiyum pirofosfat artropatisi00:07:36
6.3 Ailevi Akdeniz Ateşi00:14:42
6.4 Behçet hastalığı00:15:23
6.5 Antifosfolipit antikor sendromu00:06:25
6.7 İgG 4 ilişkili hastalık00:04:43
6.8 Erişkin Still Hastalığı00:09:37
6.6 Raynaud00:06:25
DAHİLİYE - KARDİYOLOJİ
1. KALBİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ
1.1 Kalp siklusu, diyasyol, sistol, kalp sesleri00:35:34
1.2 Semptomatoloji, inspeksiyon ve palpasyon00:22:58
1.3 Oskültasyon, üfürümler00:43:13
1.4 Nabız tipleri00:24:10
1.5 Venöz dalga tipleri00:17:05
2. KALP HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
2.1.1 EKG-1 Genel bilgiler00:27:31
2.1.2 EKG-2 Dalgaların anlamı-100:25:11
2.1.3 EKG-3 Dalgaların anlamı-200:16:41
2.1.4 EKG-4 Elektrolit bozuklukları ve diğer konular00:12:52
2.2 Kalp hastalıklarında radyoloji00:22:55
2.3 Diğer tanı yöntemleri00:21:10
2.1 EKG00:00:00
3. KALP YETMEZLİĞİ
3.1 Kalp yetmezliğinde etiyoloji, sınıflama ve tanı00:25:09
3.2 Kalp yetmezliğinde semptom ve bulgular00:15:41
3.3 Kalp yetmezliğinde tedavi-100:26:13
3.4 Kalp yetmezliğinde tedavi-200:23:46
3.5 Akut kalp yetmezliği ve tedavisi00:19:13
4. HİPERTANSİYON
4.1 Tanım, risk faktörleri ve etiyoloji00:30:52
4.2 Semptomlar, bulgular ve komplikasyonlar00:18:00
4.3 Hipertansiyon tedavisi00:23:30
4.4 Hipertansif aciller ve tedavisi00:11:23
5. KORONER ARTER HASTALIĞI (KAH)
5.1 KAH Risk faktörleri ve tedavi hedefleri00:18:36
5.2 Stabil angina pektoris00:19:56
5.3 Anstabil angina pektoris, ST elevasyonu olmayan Mİ ve varyant angina00:27:24
5.4 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tanı-100:20:48
5.5 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tanı-200:34:33
5.6 ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tedavi00:32:02
5.7 Miyokard infarktüsü komplikasyonları ve tedavisi00:19:17
6. KALP KAPAK HASTALIKLARI
6.1. Mitral kapak darlığı00:31:35
6.2 Mitral kapak yetersizliği00:31:41
6.3 Mitral kapak prolapsusu00:13:48
6.4 Aort kapak darlığı ve biküspit aort kapak00:32:50
6.5 Aort kapak yetersizliği00:30:13
6.6 Triküspit kapak hastalığı00:24:54
6.7 Pulmoner kapak hastalığı00:18:02
7. İNFEKTİF ENDOKARDİT
7.1 İnfektif endokardit00:31:03
8. AKUT ROMATİZMAL ATEŞ
8.1 Akut romatizmal ateş00:23:04
9. KARDİYOMİYOPATİLER
9.1 Dilate kardiyomiyopati00:14:08
9.2 Hipertrofik kardiyomiyopati00:33:40
9.3 Restriktif ve diğer kardiyomiyopati türleri00:15:57
10. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
10.1. Atrial septal defekt00:19:19
10.3 Patent duktus arteriyozus ve aort koarktasyonu00:19:23
10.4 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-100:16:17
10.5 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları-200:15:21
10.2 Ventriküler septal defekt00:12:58
11. MİYOKARDİTLER
11.1 Miyokarditler00:12:00
12. PERİKARD HASTALIKLARI
12.1 Perikarditler, perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad00:26:16
12.2 Konstriktif Perikardit00:17:59
13. KARDİYAK ARİTMİLER
13.1 Supraventriküler Aritmiler-100:18:24
13.2 Supraventriküler Aritmiler-200:28:10
13.3 Atriyal fibrilasyon ve flatter00:26:41
13.4 Bradiaritmiler00:18:35
13.5 Ventriküler Aritmiler-100:25:51
13.6 Ventriküler Aritmiler-200:29:30
13.7 Senkop ve ani kardiyak ölüm00:18:59
14. VENÖZ TROMBOEMBOLİZM
14.1 Derin ven trombozu ve hiperkoagülabl durumlar00:20:40
14.2 Pulmoner Emboli00:22:04
15. PULMONER HİPERTANSİYON
15.1 Pulmoner hipertansiyon00:37:06
16. AORT HASTALIKLARI
16.1 Aort diseksiyonu ve anevrizması00:27:08
17. GEBELİK VE KALP HASTALIKLARI
17.1 Gebelik ve kalp hastalıkları00:28:23
18. KALP TÜMÖRLERİ
18.1 Kalp tümörleri00:10:33
DAHİLİYE - GASTROENTEROLOJİ
1. ÖZOFAGUS HASTALIKLARI
1.1-Özofagus Hastalıklarına Yaklaşım00:27:32
1.2a-Gastroözofagiyal Reflü-Klinik ve Tanı00:21:56
1.2b-Gastroözofagiyal Reflü-Tedavi ve Komplikasyon00:26:43
1.3-Özofagus Motilite Hastalıkları00:18:14
1.4-Özofajitler00:25:18
1.5-Diğer Özofagus Hastalıkları00:15:58
1.6-Özofagus Tümörleri00:12:08
2. MİDE-DUODENUM HASTALIKLARI
2.1-Dispepsi00:19:20
2.2-Gastrit ve Gastropatiler00:21:15
2.3-Helicobacter Pylori00:20:06
2.4-Peptik Ülser00:22:26
2.5-Mide Tümörleri00:23:37
2.6-Gastrinoma00:13:07
2.7-Gastrointestinal Sistem Kanamaları00:21:27
3. İNTESTİNAL HASTALIKLAR
3.1-İshalli Hastaya Yaklaşım00:27:24
3.2-Malabsorbsiyon, genel yaklaşım00:27:26
3.3-Gluten enteropati00:12:45
3.4-Diğer Malabsorbsiyon Hastalıkları00:25:16
3.5a-İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Genel00:27:59
3.5b- İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları-Tedavi ve Diğer00:20:21
3.6-İrritabıl Bağırsak Hastalığı00:10:44
3.7-İnce Bağırsak Tümörleri00:15:21
3.8-Kolon Polipleri00:23:49
3.9-Kolon Tümörleri00:21:20
4. PANKREAS HASTALIKLARI
4.1-Akut Pankreatitler00:27:56
4.2-Kronik Pankreatitler00:13:20
4.3-Pankreas Kist ve Tümörleri00:02:16
5. SAFRA HASTALIKLARI
5.1-Safra Kesesi Hastalıkları00:14:03
5.2-Safra Yolu Hastalıkları00:12:39
DAHİLİYE - HEMATOLOJİ
1. HEMATOPOEZ
1.1a-Hematopoez-100:16:48
1.1b-Hematopoez-200:18:09
2. ANEMİLER
2.1-Anemiler Giriş00:22:08
2.2-Demir Eksikliği Anemisi00:23:06
2.3a-Megaloblastik Anemiler- B12 Eksikliği00:19:26
2.3b-Megaloblastik Anemiler- B12 Eksikliği Klinik-Tedavi00:11:59
2.3c-Megaloblastik Anemiler- Folik Asit Eksikliği00:15:28
2.4-Kronik Hastalık Anemisi00:14:24
2.5-Sideroblastik Anemi00:17:56
2.6-Aplastik Anemi00:19:22
3. HEMOLİTİK ANEMİLER
3.1-Hemolitik Anemiler Giriş00:18:38
3.2a-Kalıtsal Hemolitik Anemiler- H. Sferositoz, G6PD Eks.00:20:23
3.2b-Kalıtsal Hemolitik Anemiler- Orak Hc Anemi, Talasemi00:19:18
3.3a-Kazanılmış Hemolitik Anemiler-PNH, OİHA00:26:53
3.3b-Kazanılmış Hemolitik Anemiler- Diğer00:09:34
4. KANAMA BOZUKLUKLARI
4.1a-Kanama Diatezleri- Primer Hemostaz00:12:14
4.1b-Kanama Diatezleri- Sekonder Hemostaz00:20:27
4.1c-Kanama Diatezleri- Kalıtsal00:12:27
4.1d-Kanama Diatezleri - Edinsel00:21:41
5. LÖKOSİT HASTALIKLARI
5.1 Miyelodisplastik sendrom00:24:29
5.2a Akut miyeloid lösemi00:29:30
5.2b Akut miyeloid lösemi00:32:29
5.4a Kronik lenfositer lösemi00:23:36
5.4b Kronik lenfositer lösemi00:26:38
5.3a Akut lenfoid lösemi00:24:03
5.3b Akut lenfoid lösemi00:20:33
5.5 Tüylü hücreli lösemi00:00:00
6. LENFOMALAR
6.1 Non Hodgkin lenfomalar DSÖ Sınıflama ve genel Bilgiler00:30:39
6.2 Folliküler Lenfoma-Mantle hücreli lenfoma-Marjinal zone lenfoma00:30:39
6.3 Diffüz Büyük B hücreli NHL00:28:13
6.4 Burkitt lenfoma00:18:40
6.5 Perıferık T hücreli NHL00:17:59
6.6a Hodgkin Lenfoma00:24:46
6.6b Hodgkin Lenfoma00:27:51
7. MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
7.1 Kronik miyeloid lösemi00:29:38
7.2 Primer miyelofibrozis00:22:26
7.3 Polisitemi vera00:21:11
7.4 Esansiyel trombositoz00:16:10
7.5 Kronik miyelomonositik lösemi ve sistemik mastositoz00:21:20
8. PLAZMA HÜCRE DİSKRAZİLERİ
8.1a Multiple myelom00:33:01
8.1b Multiple myelom00:23:53
8.2 Önemi bilinmeyen monoklonal gamotopati (MGUS)00:18:33
8.3 Amiloidoz ve agır zıncır hastalıgı00:22:12
8.4 Waldenström makroglobulinemisi ve POEMS sendromu00:22:48
DAHİLİYE - NEFROLOJİ
1.RENAL FİZYOLOJİ
1.2-Renal Fizyoloji- Tübüllerin fonksiyonları00:22:34
1.3-Renal Fizyoloji- Proksimal tübül ve henle kulpu patolojileri00:20:17
1.4-Renal Fizyoloji- Distal ve toplayıcı tübül patolojileri00:27:28
1.1-Renal Fizyoloji- Glomerül, RAA sistemi00:27:24
2. BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1-Renal Fonk. Testleri- İdrar tetkiki ve bulguları00:27:12
2.2-Renal Fonk. Testleri- GFR, BUN-kreatinin, renal biyopsi00:28:11
3. SIVI ELEKTROLİT DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
3.1- Sıvı ve Elk- Hiponatremi00:29:36
3.2- Sıvı ve Elk- Hiponatremi, hipernatremi00:26:52
3.3- Sıvı ve Elk- Hipokalemi00:23:28
3.4- Sıvı ve Elk- Hiperkalemi00:24:13
3.5- Sıvı ve Elk- Hipokalsemi, hiperkalsemi00:23:44
3.6- Sıvı ve Elk- Fosfat ve Magnezyum Boz.00:22:12
4. ASİT-BAZ DENGESİ VE BOZUKLUKLARI
4.1-Asit Baz Boz.- Metabolik asidoz00:29:30
4.2-Asit Baz Boz.- Metabolik alkaloz ve respiratuvar asidoz,alkaloz00:26:22
5. AKUT BÖBREK HASARI
5.1-Akut böbrek hasarı00:26:12
5.2-Özel ABH, ATN00:27:11
5.3-ABH klinik ve tedavi00:28:19
6. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI
6.1-KBH tanım, sınıflama00:24:38
6.2-KBH bulguları00:20:16
6.3-KBH-Renal osteodistrofi00:20:23
6.4-KBH tedavi00:34:55
6.5-KBH tedavi, böbrek nakli00:30:46
7.GLOMERÜLONEFRİTLER
7.1-GN-Nefrotik-nefritik sendrom00:27:14
7.2-GN-Membranöz GN, FSGS, MPGN00:24:34
7.3-GN-Nefritik sendromlar, APSGN00:20:15
7.4-GN-Berger hast., RPGN00:26:49
8. SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK TUTULUMU
8.1-Sistemik hast.-Diyabetik nefropati00:22:41
8.2-Sistemik hast.-Amiloidoz00:14:38
8.3-Sistemik hast.-Goodpasture, kriyoglobulinemi00:14:14
9. İNTERSTİSYEL NEFRİTLER
9.1-Akut ve kronik interstisyel nefrit00:17:00
10. DİĞER RENAL PATOLOJİLER
10.1-Renal vasküler hastalıklar00:21:39
10.2-Diğer renal hastalıklar00:20:44
11. YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN ÜRİNER DEĞİŞİKLİKLER
11.1-Yaşlılıkta meydana gelen üriner sistem değişiklikleri00:09:59
DAHİLİYE - GÖĞÜS HASTALIKLARI
1. AKCİĞER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR
1.1 Akciğer Hastalıklarında Semptomlar00:35:00
2. AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZİK MUAYENE
2.1 İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon00:28:00
2.2 Oskültasyon00:19:22
3. AKCİĞER HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
3.1 Solunum fonksiyon testi-100:21:37
3.2 Solunum fonksiyon testi-200:16:55
3.3 Akciğer grafisi-100:26:51
3.4 Akciğer grafisi-200:14:05
3.5 Diğer tanı yöntemleri00:15:11
4. OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
4.1 Astım-100:34:58
4.2 Astım-200:24:18
4.3 KOAH (Amfizem-kronik bronşit)-100:31:43
4.4 KOAH (Amfizem-kronik bronşit)-200:30:20
4.5 Bronşektazi00:22:11
5. PULMONER HİPERTANSİYON
5.1 Pulmoner hipertansiyon00:37:08
6. RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
6.1 Akut respiratuar distres sendromu (ARDS)00:20:15
6.2 İntersitisyel akciğer hastalığı00:29:36
6.3 Sarkoidoz00:21:53
6.4 Mesleki akciğer hastalıkları00:14:48
7. PULMONER EMBOLİ
7.1 Derin ven trombozu ve hiperkoagülabl durumlar00:20:41
7.2 Pulmoner Emboli00:22:05
8. TÜBERKÜLOZ
8.1 Tüberküloz-100:23:32
8.2 Tüberküloz-200:17:51
8.3 Tüberküloz-300:14:16
9. SOLUNUM SİSTEMİNİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI
9.1 Solunum sistemi enfeksiyonları -100:23:44
9.2 Solunum sistemi enfeksiyonları -200:28:05
9.3 Solunum sistemi enfeksiyonları -300:24:03
9.4 Solunum sistemi enfeksiyonları -400:25:19
10. PLEVRA HASTALIKLARI
10.1 Plevra hastalıkları- 100:26:43
10.2 Plevra hastalıkları- 200:22:49
11. OBSTRÜKTİF UYKU APNE / HİPOAPNE SENDROMU
11.1 Obstrüktif uyku apne sendromu00:13:31
12. AKCİĞER KANSERİ
12.1 Küçük hücre dışı akciğer kanseri00:26:36
12.2 Küçük hücreli akciğer kanseri ve mezotelyoma00:19:33
DAHİLİYE - ONKOLOJİ
1.Onkolojiye giriş
1.1 Kanser gelişim mekanizmaları00:00:00
1.2 Kanser epidemiyolojisi ve risk faktörleri00:00:00
1.3 Kanserde tanı ve tedavi prensipleri00:00:00
1.4 Kanser taraması ve önlenmesi00:00:00
2.Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
2.1 Alkilleyici ilaçlar00:18:50
2.2 Antimetabolitler00:14:06
2.3 Antitümör antibiyotikler00:10:55
2.4 Tübülin protein inhibisyonu yapan ilaçlar00:09:46
2.5 Topoizomeraz inhibitörleri00:08:10
2.6 Hedefe yönelik tedaviler -Tirozin kinaz inhibitörleri00:00:00
2.7 mTOR inhibitorleri - Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri -Parp inhibitörleri00:00:00
2.8 Monoklonal antikorlar00:00:00
2.9 Hormonal tedaviler00:00:00
2.10 İmmünoterapi00:00:00
3.Onkolojide Paraneoplastik Sendromlar
3.1 Endokrinolojik paraneoplastik sendromlar00:23:53
3.2 Hematolojik paraneoplastik sendromlar00:18:27
3.3 Diğer paraneoplastik sendromlar00:00:00
4.Onkolojik Aciller
4.1a Febril nötropeni00:22:36
4.1b Febril nötropeni00:19:27
4.2a Tümör lizis sendromu00:17:08
4.2b Tümör lizis sendromu00:18:37
4.3 Vena kava superior sendromu00:23:01
4.4 Malign hiperkalsemi00:23:44
4.5 Diğer onkolojik aciller00:13:47
DAHİLİYE - HEPATOLOJİ
1. KARACİĞER TESTLERİ
1.1-Karaciğer Testleri-Enzimler00:31:01
1.2-Karaciğer Testleri-Sentez ve Metabolizma00:19:11
1.3-Karaciğer Görüntülemesi ve Biyopsi00:14:32
2. HİPERBİLİRÜBİNEMİLER
2.1-Hiperbilirübinemiler00:22:24
3. AKUT VE KRONİK VİRAL HEPATİTLER
3.3-Hepatit C, D ve E00:18:24
3.4-Fulminant Hepatit00:11:18
3.1-Akut Viral Hepatitler-Genel Bilgiler00:00:00
3.2-Hepatit A ve B00:00:00
3.5-Kronik Viral Hepatitler00:00:00
4. METABOLİK, HEREDİTER, İMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARI
4.1-Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması00:16:11
4.2-Alkolik Karaciğer Hastalığı00:11:17
4.3-İlaçlar ve Karaciğer00:10:47
4.4-Wilson Hastalığı00:12:24
4.5-Herediter karaciğer Hastalıkları-Diğer00:16:26
4.6-Otoimmün Hepatit00:11:24
4.7-Primer Biliyer ve Sklerozan Kolanjit00:21:59
5. SİROZ VE PORTAL HİPERTANSİYON
5.1-Karaciğer Sirozu00:32:18
5.2-Portal Hipertansiyon00:20:18
5.3-Post Sinuzoidal Portal HT00:07:35
5.4-Özofagus Varisi ve Kanaması00:11:28
5.5-Asit ve Ayırıcı Tanısı00:18:57
5.6-Spontan Bakteriyel Peritonit00:08:22
5.7-Hepatorenal Sendrom00:08:11
5.8-Hepatik Ensefalopati00:13:38
5.9-Karaciğer Nakli00:09:25
6. DİĞER KARACİĞER HASTALIKLARI
6.1-Karaciğer Kist ve Paraziter Hastalıkları00:11:03
6.2-Karaciğer Tümörleri00:19:30
6.3-Gebelik ve Karaciğer00:07:58
DAHİLİYE - ENDOKRİNOLOJİ
1. HİPOTALAMO-HİPOFİZER HASTALIKLAR
1.1-Hipotalamus Hastalıkları00:09:11
1.2a-Hipofiz Hastalıkları-Hipopituitarizm00:20:10
1.2b- Hipofiz Hastalıkları-Hipofiz Adenom Genel Bilgiler, Prolaktinoma00:11:11
1.2c- Hipofiz Hastalıkları-Akromegali, TSHoma, Diğer adenomlar00:11:29
1.2d- Hipofiz Hastalıkları-Cushing00:12:53
1.2e- Hipofiz Hastalıkları- Diyabet İnsipitus, Uygunsuz ADH 00:09:50
2. TİROİD HASTALIKLARI
2.1a-Tiroid Hastalıkları- Genel Bilgiler, Hipotiroidi00:13:59
2.1b- Tiroid Hastalıkları-Tirotoksikoz, Graves00:10:20
2.1c- Tiroid Hastalıkları-Tiroid Krizi, Toksik Adenom, TMNG00:06:16
2.1d- Tiroid Hastalıkları- Tiroiditler, Nodül, Kanser00:18:44
3. PARATİROİD HASTALIKLARI
3.1a-Paratiroid Hastalıkları-Kemik Metabolizması, Hipokalsemi, Hipoparatiroidi00:13:53
3.1b- Paratiroid Hastalıkları-Hiperkalsemi, Hiperparatiroidi, Metabolik Kemik Hastalıkları00:16:09
4. DİYABETES MELLİTUS
4.1-Diyabetes Mellitus- Etyoloji, Klinik, Tanı00:15:51
4.2a-Diyabetes Mellitus Tedavi-OAD00:15:14
4.2b- Diyabetes Mellitus Tedavi-İnsülin00:00:00
4.3a-Diyabetes Mellitus Komplikasyonlar- Metabolik00:11:55
4.3b-Diyabetes Mellitus Komplikasyonlar-Kronik Komplikasyonlar, Gebelik ve DM00:17:56
5. ADRENAL HASTALIKLAR
5.1a-Adrenal Hastalıklar- Adrenal bez, Addison00:12:26
5.1b-Adrenal Hastalıklar- Conn send, Feokromasitoma00:13:42

GENEL CERRAHİ

86 27:44:43 2
GENEL CERRAHİ GENEL KONULAR
1.Sıvı elektrolit metabolizması
1.1-Sıvı elektrolit metabolizması-Genel tanımlamalar ve vücut su dengesi00:19:01
1.2-Sıvı elektrolit metabolizması-Volüm değişiklikleri00:18:19
1.3-Sıvı elektrolit metabolizması-Konsantrasyon değişiklikleri, hiponatremi, hipernatremi00:24:31
1.4-Sıvı elektrolit metabolizması-Konsantrasyon değişiklikleri, hiperkalemi, hipokalemi00:14:38
2.Asit baz dengesi ve bozuklukları
2.1-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Tanımlamalar, tampon sistemleri00:11:37
2.2-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Henderson Hasselbach denklemi, baz fazlalığı, anyon gap00:10:26
2.3-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Respiratuvar asidoz ve alkaloz, metabolik asidoz ve alkaloz00:22:22
2.4-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Arteriyel kan gazı, kompansasyon00:10:27
3.Cerrahi hemostaz ve transfüzyon
3.1a-Cerrahi hemostaz-Tanımlamalar, hemostaz aşamaları, primer hemostaz00:14:39
3.1b-Cerrahi hemostaz-Sekonder hemostaz00:10:34
3.1c-Cerrahi hemostaz-Doğumsal hemostaz bozuklukları00:08:46
3.1d-Cerrahi hemostaz-Edinsel hemostaz bozuklukları00:15:20
3.2a-Transfüzyon-Kan grupları, depolama, kan ürünleri00:12:35
3.2b-Transfüzyon-Endikasyonları, komplikasyonları00:13:24
4.Şok
4.1-Şok-Tanımlamalar, şokun evreleri, patofizyolojisi00:15:18
4.2-Şok-Hipovolemik şok ve tedavisi00:24:29
4.3-Şok-Septik şok, kardiyojenik şok, obstrüktif şok00:23:16
5.Cerrahi enfeksiyonlar
5.1-Cerrahi enfeksiyonlar-Tanımlama, kolaylaştıran faktörler, yara sınıflaması00:14:57
5.2-Cerrahi enfeksiyonlar-Proflaktik antibiyotik kullanımı00:17:12
5.3-Cerrahi enfeksiyonlar-Enfeksiyonlar-yumuşak doku, nekrotizan, nozokomiyal00:20:35
6.Yara iyileşmesi
6.1-Yara iyileşmesi-Tanımlama, yara çeşitleri ve kapanması tipleri00:12:24
6.2-Yara iyileşmesi-Dönemleri ve 3 temel biyolojik mekanizma00:16:26
6.3-Yara iyileşmesi-Kollajen, sitokinler, etkileyen faktörler, klinik problemler00:19:44
7.Vasküler cerrahi hastalıklar
7.1-Vasküler cerrahi hastalıklar-Anevrizmalar, akut ve kronik arter tıkanıklığı00:00:00
7.2-Vasküler cerrahi hastalıklar-A-V fistüller, venöz ve lenfatik hastalıklar00:00:00
8.Cerrahi yoğun bakım
8.1-Cerrahi yoğun bakım-Yoğunbakımda izlem, tanı ve prognoz belirleme, kritik hastalarda prognoz kriterleri, ARDS, MOF00:00:00
GENEL CERRAHİ GASTROİNTESTİNAL
9.Akut karın sendromu
9.1-Akut karın sendromu-Klinik tablo00:19:14
9.2-Akut karın sendromu-Tanı ve tedavi00:19:02
10.Apendiks hastalıkları
10.1-Apendiks hastalıkları-Anatomi, klinik tablo00:21:12
10.2-Apendiks hastalıkları-Tanı yöntemleri ve tedavi00:20:19
10.3-Apendiks hastalıkları-Apendiks tümörleri00:05:56
11.GİS fistülleri
11.1-GİS fistülleri-Fistül nedenleri, tanı, tedavi00:00:00
12.Özofagusun cerrahi hastalıkları
12.1-Özofagus hastalıkları-Anatomi, fizyoloji ve tanı yöntemleri00:19:33
12.2-Özofagus hastalıkları-GÖRH00:25:52
12.3-Özofagus hastalıkları-Divertiküler hastalıklar, motilite bozuklukları00:24:41
12.4-Özofagus hastalıkları-Özofagus tümörleri00:25:11
12.5-Özofagus hastalıkları-Özofagus perforasyonları, koroziv travmalar00:23:59
12.6-Özofagus hastalıkları-Diyafragma hernileri00:13:47
13.Mide hastalıkları
13.1-Mide hastalıkları-Mide anatomi ve fizyolojisi00:00:00
13.2-Mide hastalıkları-Peptik ülser hastalığı, duodenal ülser, gastrik ülser00:00:00
13.4-Mide hastalıkları-Midenin malign tümörleri00:00:00
13.5-Mide hastalıkları-Diğer mide hastalıkları, mide ameliyatı sonrası komplikasyonlar00:00:00
14.Morbid obezite cerrahisi
14.1-Morbid obezite cerrahisi-Endikasyon,, cerrahi yöntemler00:00:00
14.2-Morbid obezite cerrahisi-Komplikasyonlar00:00:00
15.GİS kanamaları
15.1-GİS kanamaları-Genel tanımlamalar, üst GİS kanamaları00:00:00
15.2-GİS kanamaları-Alt GİS kanamaları00:00:00
16.İnce bağırsak hastalıkları
16.1-İnce bağırsak hastalıkları-Emriyoloji, anatomi, fizyoloji, Crohn hastalığı, Tbc enterit, tifo enteriti00:25:39
16.2-İnce bağırsak hastalıkları-İnce bağırsak divertikülleri, ince bağırsak neoplazmları00:28:22
16.3-İnce bağırsak hastalıkları-Mezenterik iskemi, kısa barsak sendromu00:18:29
16.5-İnce bağırsak hastalıkları-İnce bağırsak fistülleri, kısa bağırsak sendromu00:24:57
16.4-İnce bağırsak hastalıkları-Mezenterik iskemi00:25:02
17.İntestinal obstrüksiyon
17.1- İntestinal obstrüksiyon-mekanik ince bağırsak obstrüksiyonları00:25:47
17.2-İntestinal obstrüksiyon-Tedavi, ileus00:24:18
GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN
18.Meme hastalıkları
18.1-Meme hastalıkları-Anatomi, fizyoloji00:20:35
18.2-Meme hastalıkları-Tanı yöntemleri-görüntüleme biyopsi00:23:06
18.4-Meme hastalıkları-Benign neoplastik hastalıklar00:18:22
18.5a-Meme hastalıkları-Meme kanseri-epidemiyoloiji, etiyoloji00:14:27
18.5b-Meme hastalıkları-Meme kanseri-klinik tablo, evreleme00:21:46
18.5c-Meme hastalıkları-Meme kanseri-klinikopatoloji, tedavi, erkek meme kanseri00:32:08
18.3-Meme hastalıkları-Jinekomasti, inflamatuvar hastalıklar, meme başı akıntısı00:15:13
19.Tiroid hastalıkları
19.1a-Tiroid anatomi, histoloji, fizyoloji00:14:52
19.1b-Tiroid fizyoloji, fonksiyon testleri, go?ru?ntu?leme00:13:09
19.2-Tiroid gelis?im anomalileri, benign hastalıklar, Graves00:26:04
19.3-Guatr, tiroid nodu?llerine yaklas?ım, hipotiroidi00:26:31
19.4-Tiroiditler00:11:39
19.5-Papiller tiroid kanseri00:23:30
19.6-Folliküler karsinom, hürthle hücreli karsinom00:14:16
19.7-Medüller tiroid kanseri00:14:23
19.8-Anaplastik kanser, tiroid lenfoması, komplikasyonlar00:17:18
20.Paratiroid hastalıkları
20.1-Paratiroid hastalıkları-Embriyoloji, anatomi, primer hiperparatiroidizm00:14:24
20.2-Paratiroid hastalıkları-Sekonder hiperparatiroidizm00:22:50
20.3-Paratiroid hastalıkları-Tersiyer hiperparatiroidizm00:20:27
21.Adrenal bez cerrahi hastalıkları
21.1-Adrenal anatomi ve fizyolojisi00:11:27
21.2-Adrenal korteks hastalıkları, primer hiperaldosteronizm00:10:59
21.3-Adrenal korteks hastalıkları, cushing sendromu00:23:33
21.4-Adrenal medülla hastalıkları, feokromositoma, insidentaloma00:19:42
22.Karın duvarı fıtıkları
22.1-Karın duvarı fıtıkları-Tanımlamalar, anatomi, ventral herniler, pelvik herni, diyafragma hernileri00:00:00
22.2-Karın duvarı fıtıkları-Kasık fıtıkları, anatomi, özel fıtık tipleri, sınıflandırma00:00:00
22.3-Karın duvarı fıtıkları-Komplikasyonlar, ayırıcı tanı, tedavi00:00:00
23.Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter
23.1-Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter-Anatomi, anomaliler, karın duvarı lezyonları00:00:00
23.2-Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter-Peritonit, intraabdominal apseler, retroperitoneal hastalıklar00:00:00
GENEL CERRAHİ KOLOREKTAL
24.Kolon ve rektum hastalıkları
24.1-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolorektal anatomi ve fizyoloji00:20:18
24.2-Kolon ve rektum hastalıkları-İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit00:27:44
24.3-Kolon ve rektum hastalıkları-Divertiküler hastalıklar, volvulus, radyasyon koloproktiti00:23:59
24.4-Kolon ve rektum hastalıkları-Psödomembranöz enterokolit, amebik kolit, kolorektal polipler00:24:36
24.5-Kolon ve rektum hastalıkları-FAP, AFAP ve HNPCC00:26:34
24.6a-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolon kanserleri00:16:23
24.6b-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolon kanserleri00:16:20
24.7-Kolon ve rektum hastalıkları-Rektum kanseri, anal kanal ve anal margin tümörleri00:22:27
25.Perianal bölge hastalıkları
25.1-Perianal bölge hastalıkları-Rektal prolapsus, hemoroidal hastalık ve anal fissür00:25:21
25.2-Perianal bölge hastalıkları-Perianal apseler, perianal fistüller, pilonidal sinüs00:22:13
26.Cerrahi nutrisyon
26.1-Cerrahi nütrisyon-Metabolik durum ve enerji ihtiyacı00:11:05
26.2-Cerrahi nütrisyon-İhtiyacın hesaplanması ve kompozisyonu00:15:20
26.3-Cerrahi nütrisyon-Enteral nutrisyon00:16:45
26.4-Cerrahi nütrisyon-Parenteral nutrisyon, immünonütrisyon00:24:11
27.Yumuşak doku sarkomları
27.1-Yumuşak doku sarkomları-Genel tanımlamalar, risk faktörleri, klinik tablo, tanı yöntemleri00:00:00
27.2-Yumuşak doku sarkomları-Patolojik sınıflama, evreleme, tedavi, retroperitoneal sarkomlar00:00:00
28.Transplantasyon
28.1-Transplantasyon-Tanımlamalar, böbrek transplantasyonu, klinik rejeksiyon sendromları00:23:59
28.2-Transplantasyon-Karaciğer transplantasyonu, pankreas transplantasyonu00:25:07
28.3-Transplantasyon-İnce bağırsak transplantasyonu, GVH ve HVG hastalığı, organ saklanması00:20:31
29.Derinin cerrahi hastalıkları
29.1-Derinin cerrahi hastalıkları-Anatomi, travmalar, enfeksiyonlar, benign tümörler00:23:15
29.2a-Derinin cerrahi hastalıkları-Malign tümörleri-bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom00:10:48
29.2b-Derinin cerrahi hastalıkları-Malign tümörleri-malign melanom00:26:31
GENEL CERRAHİ HEPATOBİLİYER
30.Karaciğerin cerrahi hastalıkları
30.1-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Karaciğerin anatomi ve fizyolojisi00:00:00
30.2-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Karaciğer apseleri, karaciğerin kistik lezyonları00:00:00
30.3-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Portal hipertansiyon00:00:00
30.4-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Benign karaciğer tümörleri00:00:00
30.5-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Primer ve sekonder karaciğer tümörleri00:00:00
31.Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
31.1-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Safra yolları anatomi ve fizyolojisi, tanı yöntemleri, safra taşları, akut kolesistit00:00:00
31.2-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Kronik kolesistit, kolesisktektomi, koledok taşları, koledok kistleri, safra taşı ileusu00:00:00
31.3-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Safra kesesi karsinomu, safra yolları tümörleri, safra yollarının benign striktürleri00:00:00
32.Pankreas hastalıkları ve cerrahisi
32.1-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Pankreas anatomi ve fizyolojisi, akut pankreatit, kronik pankreatit00:00:00
32.2-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Pankreas ve periampuller bölge tümörleri00:00:00
32.3-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Kistik tümörler, nöroendokrin pankreas tümörleri00:00:00
33.Yanık
33.1-Yanık-Etiyoloji, ciddiyet faktörleri, sistemik yanıt, komplikasyonlar00:26:47
33.2-Yanık-Tedavi, inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları00:21:28
34.Genel travma ve karın travmaları
34.1-Genel travma ve karın travmaları-Künt karın travmaları00:00:00
34.2-Genel travma ve karın travmaları-Penetran karın travmaları00:00:00
34.3-Genel travma ve karın travmaları-Retroperitoneal hematom00:00:00
35.Cerrahi komplikasyonlar
35.1-Cerrahi komplikasyonlar-Kardiyak ve pulmoner komplikasyonlar00:00:00
35.2-Cerrahi komplikasyonlar-Postoperatif ateş, yara ayrılması00:00:00
35.3-Cerrahi komplikasyonlar-Abdominal kompartman sendromu, termoregülasyon problemleri00:00:00
36.Travmaya yanıt
36.1-Travmaya yanıt-Endokrin yanıt00:00:00
36.2-Travmaya yanıt-Metabolik yanıt00:00:00
36.3-Travmaya yanıt-İmmün yanıt00:00:00

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM

49 8:52:13 2
1. Genel Jinekoloji ve Üreme Endokrinolojisi
1.1-Kadın Genital Sistem Anatomisi00:30:11
1.2-Jinekolojik Muayene00:17:42
1.3a-Üreme Fizyolojisi-100:16:22
1.3b-Üreme Fizyolojisi-200:13:23
1.4-Kadın Genital Sistem Embriyolojisi00:21:18
1.5a-Seksüel Gelişim Bozuklukları 100:14:58
1.5b-Seksüel Gelişim Bozuklukları-200:13:38
1.6-Puberte ve Anormallikleri00:16:06
1.7-Menstrüel Siklus Fizyolojisi00:20:13
1.8-Amenore00:24:37
1.9-Hiperprolaktinemi00:07:15
1.10-Anormal Uterin Kanamalar00:15:49
1.11-Hiperandrojenizm00:18:37
1.12-Polikistik Over Sendromu00:12:42
1.13-İnfertilite00:19:46
1.14a-Kontrasepsiyon-100:11:19
1.14b-Kontrasepsiyon-200:27:26
1.15-Menopoz00:25:34
1.16-Pelvik Ağrılar00:23:17
1.17-Pelvik Kitleler00:21:35
1.18-Genital Enfeksiyonlar00:30:14
1.19-Ürojinekoloji00:15:04
2. Jinekolojik Onkoloji
2.1-Vulvanın Premalign ve Malign Hastalıkları00:14:26
2.2-Vajenin Premalign ve Malign Hastalıkları00:04:40
2.3-Serviksin Premalign ve Malign Hastalıkları00:23:32
2.4-Korpus Uterinin Premalign ve Malign Hastalıkları00:22:13
2.5-Tuba ve Overin Premalign ve Malign Hastalıkları00:00:00
2.6-Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar00:00:00
3. Obstetri
3.1-Maternal-Plasental-Fetal Sistem00:21:31
3.2-Abortuslar00:13:51
3.3-Ektopik Gebelik00:14:54
3.4-Fetal Fizyoloji00:00:00
3.5-Maternal Fizyoloji00:00:00
3.6-Gebelik ve İlaç Kullanımı00:00:00
3.7-Perinatal Enfeksiyonlar00:00:00
3.8-Prenatal Değerlendirme00:00:00
3.9-Fetal Monitorizasyon00:00:00
3.10-Normal Doğum00:00:00
3.11-Normal Doğum Komplikasyonları00:00:00
3.12-Anormal Doğum Eylemi00:00:00
3.13-Operatif Doğumlar00:00:00
3.14-Puerperium ve Puerperal Hastalıklar00:00:00
3.15-Amniyon Sıvı Hastalıkları00:00:00
3.16-Antepartum Kanamalar ve Plasenta-Kordon Anomalileri00:00:00
3.17-Erken Membran Rüptürü, Preterm Eylem ve Postterm Gebelik00:00:00
3.18-Fetal Gelişim Bozuklukları ve Fetal Ölüm00:00:00
3.19-Hidrops Fetalis00:00:00
3.20-Çoğul Gebelikler00:00:00
3.21-Gebelikte Dahili ve Cerrahi Hastalıklar00:00:00

KÜÇÜK STAJLAR

87 35:4:14 2
1. DERMATOLOJİ
1.1-Dermatolojide temel kavramlar00:21:39
1.2-Papüloskuamöz hastalıklar00:23:03
1.3-Büllöz hastalıklar00:24:53
1.4-Derinin mikrobiyal hastalıkları00:37:40
1.5a-Deri tümörleri-100:11:37
1.5b-Deri tümörleri-200:24:49
1.6-Diğer dermatoloji konuları00:28:34
2. PSİKİYATRİ
2.1-Psikotik hastalıklar00:23:20
2.2-Psikoz tedavisi00:14:34
2.3-Afektif bozukluklar00:26:40
2.4-Nevrozlar ve stresle ilgili bozukluklar00:26:32
2.5-Organik bozukluklar ve yeme bozuklukları00:15:36
2.6-Madde kullanım bozuklukları ve otizm spektrum bozukluğu00:22:19
2.7-Diğer psikiyatri konuları00:24:59
3. KBB
3.1a-Kulak hastalıkları-100:17:09
3.1b-Kulak hastalıkları-200:30:42
3.2-Rinoloji00:22:17
3.3a-Baş ve boyun hastalıkları-100:17:46
3.3b-Baş ve boyun hastalıkları-200:23:07
3.3c-Baş ve boyun hastalıkları-300:16:43
3.4-Maksillofasiyal travmalar00:15:01
4. GÖZ
4.1-Optik ve refraksiyon00:28:32
4.2-Göz kapağı ve orbita hastalıkları00:09:59
4.3-Konjunktiva hastalıkları00:28:57
4.4-Kornea hastalıkları00:16:02
4.5-Lens hastalıkları00:17:42
4.6-Uvea hastalıkları00:15:24
4.7a-Retina hastalıkları-100:17:08
4.7b-Retina hastalıkları-200:21:39
4.8-Glokom00:20:16
4.9-Optik sinir hastalıkları00:19:08
4.10-Oftalmolojide semptomlar00:16:35
4.11-Sistemik hastalıklar ve göz00:17:14
5. ORTOPEDİ
5.1-Gelişimsel kalça displazileri00:22:10
5.2-Kemik ve eklem enfeksiyonları00:23:03
5.3-Benign kemik tümörleri00:26:08
5.4-Malign kemik tümörleri00:24:41
5.5-Kırıklar00:23:23
5.6a-Diğer ortopedi konuları-100:23:47
5.6b-Diğer ortopedi konuları-200:20:37
6. ÜROLOJİ
6.1-Taş hastalığı00:00:00
6.2-Böbrek tümörleri00:00:00
6.3-Mesane kanseri00:00:00
6.4-Benign prostat hiperplazisi00:00:00
6.5-Prostat kanseri00:00:00
6.6-Testis ve skrotum tümörleri00:00:00
6.7-Üriner obstru?ksiyon ve vezikou?reteral reflu?00:00:00
6.8-İdrar yolları enfeksiyonları00:00:00
6.9- Diğer üroloji konuları00:00:00
7. FTR
7.1- Spinal kord yaralanmaları00:17:47
7.2-Vertebra hastalıkları00:19:14
7.3-Ağrılı kas sendromları00:21:01
7.4-Ekstremitelerin kas, tendon ve eklem bozuklukları00:29:11
7.5-Fizik tedavi modaliteleri00:15:32
8. NÖROLOJİ
8.1-Baş ağrısı00:46:15
8.2-Epilepsi00:34:27
8.3-Serebrovasküler hastalıklar00:34:13
8.4-Koma00:34:13
8.5-Demans00:24:54
8.6-Hareket bozuklukları00:35:11
8.7-Myelin hastalıkları00:32:23
8.8-Periferik sinir sistemi hastalıkları00:29:18
8.9-Kas ve nöromusküler kavşak hastalıkları00:31:49
8.10-Motor nöron hastalıkları00:21:47
8.11-Yu?ksek kortikal fonksiyonlar ve serebellar sendromlar00:24:26
8.12-diğer nöroloji konuları00:29:54
9. HALK SAĞLIĞI
9.1-Koruyucu hekimlik ve hastalıklardan korunma00:17:09
9.2-Bulaşıcı hastalıklarla mücadele00:34:56
9.3a-Epidemiyolojik araştırmalar-100:38:12
9.3b-Epidemiyolojik araştırmalar-200:39:46
9.4-Sağlık ölçütleri00:39:59
9.5-Diğer halk sağlığı konuları00:34:45
10. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
10.1-Hidrosefali ve ilis?kili hastalıklar00:33:20
10.2-Beyin kanamaları ve hematomlar00:23:31
10.3-Santral sinir sistemi tu?mo?rleri00:29:58
10.4-Disk hernisi ve omurilik hastalıkları00:28:24
10.5-Beyin ve sinir cerrahisinde dig?er konular00:18:16
11.ÇOCUK CERRAHİSİ
11.1-Çocuklarda baş-boyun anomalileri ve kitleleri00:13:10
11.2-Çocuklarda solunum sıkıntısı yapan cerrahi nedenler00:27:23
11.3-Çocuklarda hipertrofik pilor stenozu ve intestinal obstrüksiyonlar00:27:04
11.4-Çocuklarda gastrointestinal kanamalar00:28:38
11.5-Hirschsprung hastalığı ve anorektal malformasyonlar00:14:16
11.6-Karın ön duvarı defektleri ve lezyonları00:16:28
11.7-Çocuklarda ürogenital hastalıklar00:27:33
11.8-Çocuklarda safra yolları ve diğer GİS hastalıkları00:19:14
12.KALP-DAMAR CERRAHİSİ
12.1-Kalp hastalıklarında cerrahi tedavi yöntemleri00:25:45
12.2-Aort anevrizması ve diseksiyonu00:32:10
12.3-Akut arter tıkanıklığı00:18:50
12.4-Alt ve üst ekstremite arter hastalığı00:20:09
12.5-Arteritler ve vazospastik hastalıklar00:30:35
12.6-Alt ekstremitede venöz hastalıklar00:23:20
13.GÖĞÜS CERRAHİSİ
13.1-Göğüs duvarı hastalıkları00:12:28
13.2-Toraks travmaları00:27:45
13.3-Mediyasten kitleleri00:10:11
14.ADLİ TIP
14.1-Adli tıpta yasal ve hukuki konular00:25:10
14.2-Ölüm ve adli ölü muayenesi00:22:49
3
Monthly
2142 TL
3
SKU: MED3-3
6
Monthly
Old price: 6120 TL
3060 TL
6
SKU: MED3-6
12
Monthly
4896 TL
12
SKU: MED3-12