Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Kurs etiketleri

Genel Cerrahi

 • Genel cerrahi hem tıp fakültesi eğitiminde ve hem de tus sınavlarında klinik bilimlerde ağırlığı olan ana dallardan bir tanesidir.
 • Klinik bilimlere ait 120 sorudan ortalama 26 soru genel cerrahiden gelmektedir.
 • Konu içerikleri açısından cerrahi, başta anatomi ve patoloji olmak üzere pek çok temel bilim dalları ile iç içedir.
 • Gastroenteroloji, endokrinoloji genel cerrahiyle et ile tırnak gibidir.
 • Genel cerrahiyi çalışmakla diğer dallardan da çok sayıda soru yakalarsınız. Özetle TUS’ta başarının anahtarlarından birisi de genel cerrahidir.
 • Genel cerrahi derslerini adından hareketle genel ve cerrahi başlıkları altında iki ana bölümde değerlendirebilirsiniz.
 • Şok, asit-baz dengesi bozuklukları, yara iyileşmesi, hemostaz ve transfüzyon gibi genel konulara karşılık meme-endokrin, gastrointestinal, hepatobiliyer ve kolorektal başlıkları altında cerrahi konular anlatıldı.
 • Konuyla ilgili temel bilgiler yani anatomi, fizyoloji ve patoloji bilgileri özetlendikten sonra patofizyolojik mekanizmalar üzerinden kolay anlaşılır hale getirildi.
 • Hafızanızda somut şekilde kalması için anlaşılır şekil ve resimlerle zenginleştirildi.
 • TUS’ta çıkma potansiyeli olan bilgiler sorularla tekrar edilerek vurgulandı.
 • Konuyla ilgili şu ana kadar çıkan TUS soruları üzerinden bir tekrar daha yapıldı.
 • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup en yakın tarihte sisteme yüklenmiş olacaktır. 
Kursu Ön İzle (Ücretsiz demo dersler için tıkla)
Genel Cerrahi

GENEL KONULAR - 1

25 6:59:15 2
1.Sıvı elektrolit metabolizması
1.1-Genel tanımlamalar ve vücut su dengesi00:19:01
1.2-Volüm değişiklikleri00:18:19
1.3-Konsantrasyon değişiklikleri, hiponatremi, hipernatremi00:24:31
1.4-Konsantrasyon değişiklikleri, hiperkalemi, hipokalemi00:14:38
2.Asit baz dengesi ve bozuklukları
2.1-Tanımlamalar, tampon sistemleri00:11:37
2.2-Henderson Hasselbach denklemi, baz fazlalığı, anyon gap00:10:26
2.3-Respiratuvar asidoz ve alkaloz, metabolik asidoz ve alkaloz00:22:22
2.4-Arteriyel kan gazı, kompansasyon00:10:27
3.Cerrahi hemostaz
3.1-Tanımlamalar, hemostaz aşamaları, primer hemostaz00:14:39
3.2-Sekonder hemostaz00:10:34
3.3-Doğumsal hemostaz bozuklukları00:08:46
3.4-Edinsel hemostaz bozuklukları00:15:20
4.Transfüzyon
4.1-Kan grupları, depolama, kan ürünleri00:12:35
4.2-Endikasyonları, komplikasyonları00:13:24
5.Şok
5.1-Tanımlamalar, şokun evreleri, patofizyolojisi00:15:18
5.2-Hipovolemik şok ve tedavisi00:24:29
5.3-Septik şok, kardiyojenik şok, obstrüktif şok00:23:16
6.Cerrahi enfeksiyonlar
6.1-Tanımlama, kolaylaştıran faktörler, yara sınıflaması00:14:57
6.2-Proflaktik antibiyotik kullanımı00:17:12
6.3-Enfeksiyonlar-yumuşak doku, nekrotizan, nozokomiyal00:20:35
7.Yara iyileşmesi
7.1-Tanımlama, yara çeşitleri ve kapanması tipleri00:12:24
7.2-Dönemleri ve 3 temel biyolojik mekanizma00:16:26
7.3-Kollajen, sitokinler, etkileyen faktörler, klinik problemler00:19:44
8.Yanık
8.1-Etiyoloji, ciddiyet faktörleri, sistemik yanıt, komplikasyonlar 00:26:47
8.2-Tedavi, inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları00:21:28

GENEL KONULAR - 2

19 6:29:18 2
1.Cerrahi nutrisyon
1.1-Metabolik durum ve enerji ihtiyacı00:11:05
1.2-İhtiyacın hesaplanması ve kompozisyonu00:15:20
1.3-Enteral nutrisyon00:16:45
1.4-Parenteral nutrisyon, immünonütrisyon00:24:11
2.Transplantasyon
2.1-Transplantasyon immünolojisi ve rejeksiyon00:23:59
2.2-İmmünosupresyon, karaciğer, pankreas transplantasyonu00:25:07
2.3-Organ korunması, böbrek transplantasyonu, beyin ölümü00:20:31
3.Derinin cerrahi hastalıkları
3.1-Anatomi, travmalar, enfeksiyonlar, benign tümörler00:23:15
3.2a-Malign tümörleri-bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom00:10:48
3.2b-Malign tümörleri-malign melanom00:26:31
4.Travmaya yanıt
4.1-Endokrin yanıt00:18:30
4.2-İmmün yanıt00:21:58
4.3-Metabolik yanıt00:13:01
5.Genel travma ve karın travmaları
5.1-Travmaya genel yaklaşım, künt karın travmaları-retroperitoneal hematom00:19:00
5.2-Künt karın travmaları-yaklaşım, tanı00:23:43
5.3-Künt karın travmaları-organ yaralanmaları, penetran karın travmaları00:22:45
6.Karın duvarı fıtıkları
6.1-Karın duvarı anatomisi, ventral herniler, pelvik herniler00:23:47
6.2-Lomber herni, pelvik herni, kasık fıtıkları etiyoloji, sınıflama, klinik, ayırıcı tanı00:24:24
6.3-Kasık fıtıkları, tanı, cerrahi tedavi, komplikasyonlar, lomber herni00:24:38

GASTROİNTESTİNAL

22 8:25:2 2
1.Özofagusun cerrahi hastalıkları
1.1-Anatomi, fizyoloji ve tanı yöntemleri00:19:33
1.2-GÖRH00:25:52
1.3-Divertiküler hastalıklar, motilite bozuklukları00:24:41
1.4-Özofagus tümörleri00:25:11
1.5-Özofagus perforasyonları, koroziv travmalar00:23:59
1.6-Diyafragma hernileri00:13:47
2.Mide hastalıkları
2.1-Anatomi, fizyoloji00:26:40
2.2-Tanı yöntemleri, peptik ülser hastalığı00:22:11
2.3-Duodenal ülser tedavi, gastrik ülser ve tedavisi00:26:24
2.4-Postop komplikasyonlar00:23:57
2.5-Zollinger Ellison sendromu, benign mide tümörleri00:14:23
2.6a-Malign mide tümörleri-epidemiyoloji, klinik tablo, evreleme00:16:41
2.6b-Malign mide tümörleri-tanı, tedavi00:25:38
3.İnce bağırsak hastalıkları
3.1-Anatomi, fizyoloji00:25:38
3.2-Crohn hastalığı00:28:22
3.3-Meckel divertikülü, tbc enterit, tifo enteriti00:18:29
3.4-Mezenterik iskemi00:25:02
3.5-İnce bağırsak fistülleri, kısa bağırsak sendromu00:24:57
4.İntestinal obstrüksiyon
4.1-Mekanik ince bağırsak obstrüksiyonları00:25:47
4.2-İleus, kronik intestinal psödoobstrüksiyon, kolon obstrüksiyonları00:24:18
5.GİS kanamaları
5.1-Genel tanımlamalar, üst GİS kanamaları00:20:33
5.2-Üst GİS kanamaları tedavisi, alt GİS kanamaları00:22:59

MEME-ENDOKRİN

23 7:10:41 2
1.Meme hastalıkları
1.1-Anatomi, fizyoloji00:20:35
1.2-Tanı yöntemleri-görüntüleme biyopsi00:23:06
1.3-Jinekomasti, inflamatuvar hastalıklar, meme başı akıntısı00:15:13
1.4-Benign neoplastik hastalıklar00:18:22
1.5a-Meme kanseri-epidemiyoloiji, etiyoloji00:14:27
1.5b-Meme kanseri-klinik tablo, evreleme00:21:46
1.5c-Meme kanseri-klinikopatoloji, tedavi, erkek meme kanseri00:32:08
2.Tiroid hastalıkları
2.1-Tiroid anatomi, histoloji, fizyoloji00:14:52
2.2-Tiroid fizyoloji, fonksiyon testleri, görüntüleme00:13:09
2.3-Tiroid gelişim anomalileri, benign hastalıklar, Graves00:26:04
2.4-Guatr, tiroid nodüllerine yaklaşım, hipotiroidi00:26:31
2.5-Tiroiditler00:11:39
2.6a-Tiroid kanserleri-papiller tiroid kanseri00:23:30
2.6b-Tiroid kanserleri-folliküler karsinom, hürthle hücreli karsinom00:14:16
2.6c-Tiroid kanserleri-medüler tiroid kanseri00:14:23
2.6d-Tiroid kanserleri-anaplastik kanser, tiroid lenfoması, komplikasyonlar00:17:18
3.Paratiroid hastalıkları
3.1-Embriyoloji, anatomi, primer hiperparatiroidizm00:14:24
3.2-Sekonder hiperparatiroidizm00:22:50
3.3-Tersiyer hiperparatiroidizm00:20:27
4.Adrenal bez cerrahi hastalıkları
4.1-Adrenal anatomi ve fizyolojisi00:11:27
4.2-Adrenal korteks hastalıkları, primer hiperaldosteronizm00:10:59
4.3-Adrenal korteks hastalıkları, cushing sendromu00:23:33
4.4-Adrenal medülla hastalıkları, feokromositoma, insidentaloma00:19:42

KOLOREKTAL

15 5:11:38 2
1.Akut karın sendromu
1.1-Klinik tablo00:19:14
1.2-Tanı ve tedavi00:19:02
2.Apendiks hastalıkları
2.1-Anatomi, klinik tablo00:21:12
2.2-Tanı yöntemleri ve tedavi00:20:19
2.3-Apendiks tümörleri00:05:56
3.Kolon ve rektum hastalıkları
3.1-Kolorektal anatomi ve fizyoloji00:20:18
3.2-İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit00:27:44
3.3-Divertiküler hastalıklar, volvulus, radyasyon koloproktiti00:23:59
3.4-Psödomembranöz enterokolit, amebik kolit, kolorektal polipler00:24:36
3.5-FAP, AFAP ve HNPCC00:26:34
3.6a-Kolon kanserleri-epidemiyoloji, klinik tablo, tanı00:16:23
3.6b-Kolon kanserleri-evreleme, tedavi00:16:20
3.7-Rektum kanseri, anal kanal ve anal margin tümörleri00:22:27
4.Perianal bölgenin benign hastalıkları
4.1-Rektal prolapsus, hemoroidal hastalık ve anal fissür00:25:21
4.2-Perianal apseler, perianal fistüller, pilonidal sinüs00:22:13
3 Aylık
Aylık
840 TL
588 TL
3 Aylık
6 Aylık
Aylık
1200 TL
840 TL
6 Aylık
12 Aylık
Aylık
2000 TL
1400 TL
12 Aylık