Merhaba...

Genel Cerrahi

 • Genel cerrahi hem tıp fakültesi eğitiminde ve hem de tus sınavlarında klinik bilimlerde ağırlığı olan ana dallardan bir tanesidir.
 • Klinik bilimlere ait 120 sorudan ortalama 26 soru genel cerrahiden gelmektedir.
 • Konu içerikleri açısından cerrahi, başta anatomi ve patoloji olmak üzere pek çok temel bilim dalları ile iç içedir.
 • Gastroenteroloji, endokrinoloji genel cerrahiyle et ile tırnak gibidir.
 • Genel cerrahiyi çalışmakla diğer dallardan da çok sayıda soru yakalarsınız. Özetle TUS’ta başarının anahtarlarından birisi de genel cerrahidir.
 • Genel cerrahi derslerini adından hareketle genel ve cerrahi başlıkları altında iki ana bölümde değerlendirebilirsiniz.
 • Şok, asit-baz dengesi bozuklukları, yara iyileşmesi, hemostaz ve transfüzyon gibi genel konulara karşılık meme-endokrin, gastrointestinal, hepatobiliyer ve kolorektal başlıkları altında cerrahi konular anlatıldı.
 • Konuyla ilgili temel bilgiler yani anatomi, fizyoloji ve patoloji bilgileri özetlendikten sonra patofizyolojik mekanizmalar üzerinden kolay anlaşılır hale getirildi.
 • Hafızanızda somut şekilde kalması için anlaşılır şekil ve resimlerle zenginleştirildi.
 • TUS’ta çıkma potansiyeli olan bilgiler sorularla tekrar edilerek vurgulandı.
 • Konuyla ilgili şu ana kadar çıkan TUS soruları üzerinden bir tekrar daha yapıldı.
 • Derslerimizin kalan kısmının çekimleri devam etmekte olup en yakın tarihte sisteme yüklenmiş olacaktır. 
Preview this course Click for free demo lessons
Genel Cerrahi

GENEL CERRAHİ GENEL KONULAR

23 6:11:0 2
1.Sıvı elektrolit metabolizması
1.1-Sıvı elektrolit metabolizması-Genel tanımlamalar ve vücut su dengesi00:19:01
1.2-Sıvı elektrolit metabolizması-Volüm değişiklikleri00:18:19
1.3-Sıvı elektrolit metabolizması-Konsantrasyon değişiklikleri, hiponatremi, hipernatremi00:24:31
1.4-Sıvı elektrolit metabolizması-Konsantrasyon değişiklikleri, hiperkalemi, hipokalemi00:14:38
2.Asit baz dengesi ve bozuklukları
2.1-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Tanımlamalar, tampon sistemleri00:11:37
2.2-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Henderson Hasselbach denklemi, baz fazlalığı, anyon gap00:10:26
2.3-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Respiratuvar asidoz ve alkaloz, metabolik asidoz ve alkaloz00:22:22
2.4-Asit baz dengesi ve bozuklukları-Arteriyel kan gazı, kompansasyon00:10:27
3.Cerrahi hemostaz ve transfüzyon
3.1a-Cerrahi hemostaz-Tanımlamalar, hemostaz aşamaları, primer hemostaz00:14:39
3.1b-Cerrahi hemostaz-Sekonder hemostaz00:10:34
3.1c-Cerrahi hemostaz-Doğumsal hemostaz bozuklukları00:08:46
3.1d-Cerrahi hemostaz-Edinsel hemostaz bozuklukları00:15:20
3.2a-Transfüzyon-Kan grupları, depolama, kan ürünleri00:12:35
3.2b-Transfüzyon-Endikasyonları, komplikasyonları00:13:24
4.Şok
4.1-Şok-Tanımlamalar, şokun evreleri, patofizyolojisi00:15:18
4.2-Şok-Hipovolemik şok ve tedavisi00:24:29
4.3-Şok-Septik şok, kardiyojenik şok, obstrüktif şok00:23:16
5.Cerrahi enfeksiyonlar
5.1-Cerrahi enfeksiyonlar-Tanımlama, kolaylaştıran faktörler, yara sınıflaması00:14:57
5.2-Cerrahi enfeksiyonlar-Proflaktik antibiyotik kullanımı00:17:12
5.3-Cerrahi enfeksiyonlar-Enfeksiyonlar-yumuşak doku, nekrotizan, nozokomiyal00:20:35
6.Yara iyileşmesi
6.1-Yara iyileşmesi-Tanımlama, yara çeşitleri ve kapanması tipleri00:12:24
6.2-Yara iyileşmesi-Dönemleri ve 3 temel biyolojik mekanizma00:16:26
6.3-Yara iyileşmesi-Kollajen, sitokinler, etkileyen faktörler, klinik problemler00:19:44
7.Vasküler cerrahi hastalıklar
7.1-Vasküler cerrahi hastalıklar-Anevrizmalar, akut ve kronik arter tıkanıklığı00:00:00
7.2-Vasküler cerrahi hastalıklar-A-V fistüller, venöz ve lenfatik hastalıklar00:00:00
8.Cerrahi yoğun bakım
8.1-Cerrahi yoğun bakım-Yoğunbakımda izlem, tanı ve prognoz belirleme, kritik hastalarda prognoz kriterleri, ARDS, MOF00:00:00

GENEL CERRAHİ GASTROİNTESTİNAL

18 6:31:20 2
9.Akut karın sendromu
9.1-Akut karın sendromu-Klinik tablo00:19:14
9.2-Akut karın sendromu-Tanı ve tedavi00:19:02
10.Apendiks hastalıkları
10.1-Apendiks hastalıkları-Anatomi, klinik tablo00:21:12
10.2-Apendiks hastalıkları-Tanı yöntemleri ve tedavi00:20:19
10.3-Apendiks hastalıkları-Apendiks tümörleri00:05:56
11.GİS fistülleri
11.1-GİS fistülleri-Fistül nedenleri, tanı, tedavi00:00:00
12.Özofagusun cerrahi hastalıkları
12.1-Özofagus hastalıkları-Anatomi, fizyoloji ve tanı yöntemleri00:19:33
12.2-Özofagus hastalıkları-GÖRH00:25:52
12.3-Özofagus hastalıkları-Divertiküler hastalıklar, motilite bozuklukları00:24:41
12.4-Özofagus hastalıkları-Özofagus tümörleri00:25:11
12.5-Özofagus hastalıkları-Özofagus perforasyonları, koroziv travmalar00:23:59
12.6-Özofagus hastalıkları-Diyafragma hernileri00:13:47
13.Mide hastalıkları
13.1-Mide hastalıkları-Mide anatomi ve fizyolojisi00:00:00
13.2-Mide hastalıkları-Peptik ülser hastalığı, duodenal ülser, gastrik ülser00:00:00
13.4-Mide hastalıkları-Midenin malign tümörleri00:00:00
13.5-Mide hastalıkları-Diğer mide hastalıkları, mide ameliyatı sonrası komplikasyonlar00:00:00
14.Morbid obezite cerrahisi
14.1-Morbid obezite cerrahisi-Endikasyon,, cerrahi yöntemler00:00:00
14.2-Morbid obezite cerrahisi-Komplikasyonlar00:00:00
15.GİS kanamaları
15.1-GİS kanamaları-Genel tanımlamalar, üst GİS kanamaları00:00:00
15.2-GİS kanamaları-Alt GİS kanamaları00:00:00
16.İnce bağırsak hastalıkları
16.1-İnce bağırsak hastalıkları-Emriyoloji, anatomi, fizyoloji, Crohn hastalığı, Tbc enterit, tifo enteriti00:25:39
16.2-İnce bağırsak hastalıkları-İnce bağırsak divertikülleri, ince bağırsak neoplazmları00:28:22
16.3-İnce bağırsak hastalıkları-Mezenterik iskemi, kısa barsak sendromu00:18:29
16.4-İnce bağırsak hastalıkları-Mezenterik iskemi00:25:02
16.5-İnce bağırsak hastalıkları-İnce bağırsak fistülleri, kısa bağırsak sendromu00:24:57
17.İntestinal obstrüksiyon
17.1- İntestinal obstrüksiyon-mekanik ince bağırsak obstrüksiyonları00:25:47
17.2-İntestinal obstrüksiyon-Tedavi, ileus00:24:18

GENEL CERRAHİ MEME-ENDOKRİN

23 7:10:41 2
18.Meme hastalıkları
18.1-Meme hastalıkları-Anatomi, fizyoloji00:20:35
18.2-Meme hastalıkları-Tanı yöntemleri-görüntüleme biyopsi00:23:06
18.3-Meme hastalıkları-Jinekomasti, inflamatuvar hastalıklar, meme başı akıntısı00:15:13
18.4-Meme hastalıkları-Benign neoplastik hastalıklar00:18:22
18.5a-Meme hastalıkları-Meme kanseri-epidemiyoloiji, etiyoloji00:14:27
18.5b-Meme hastalıkları-Meme kanseri-klinik tablo, evreleme00:21:46
18.5c-Meme hastalıkları-Meme kanseri-klinikopatoloji, tedavi, erkek meme kanseri00:32:08
19.Tiroid hastalıkları
19.1a-Tiroid anatomi, histoloji, fizyoloji00:14:52
19.1b-Tiroid fizyoloji, fonksiyon testleri, go?ru?ntu?leme00:13:09
19.2-Tiroid gelis?im anomalileri, benign hastalıklar, Graves00:26:04
19.3-Guatr, tiroid nodu?llerine yaklas?ım, hipotiroidi00:26:31
19.4-Tiroiditler00:11:39
19.5-Papiller tiroid kanseri00:23:30
19.6-Folliküler karsinom, hürthle hücreli karsinom00:14:16
19.7-Medüller tiroid kanseri00:14:23
19.8-Anaplastik kanser, tiroid lenfoması, komplikasyonlar00:17:18
20.Paratiroid hastalıkları
20.1-Paratiroid hastalıkları-Embriyoloji, anatomi, primer hiperparatiroidizm00:14:24
20.2-Paratiroid hastalıkları-Sekonder hiperparatiroidizm00:22:50
20.3-Paratiroid hastalıkları-Tersiyer hiperparatiroidizm00:20:27
21.Adrenal bez cerrahi hastalıkları
21.1-Adrenal anatomi ve fizyolojisi00:11:27
21.2-Adrenal korteks hastalıkları, primer hiperaldosteronizm00:10:59
21.3-Adrenal korteks hastalıkları, cushing sendromu00:23:33
21.4-Adrenal medülla hastalıkları, feokromositoma, insidentaloma00:19:42
22.Karın duvarı fıtıkları
22.1-Karın duvarı fıtıkları-Tanımlamalar, anatomi, ventral herniler, pelvik herni, diyafragma hernileri00:00:00
22.2-Karın duvarı fıtıkları-Kasık fıtıkları, anatomi, özel fıtık tipleri, sınıflandırma00:00:00
22.3-Karın duvarı fıtıkları-Komplikasyonlar, ayırıcı tanı, tedavi00:00:00
23.Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter
23.1-Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter-Anatomi, anomaliler, karın duvarı lezyonları00:00:00
23.2-Karın duvarı, periton, retroperiton ve mezenter-Peritonit, intraabdominal apseler, retroperitoneal hastalıklar00:00:00

GENEL CERRAHİ KOLOREKTAL

20 7:3:27 2
24.Kolon ve rektum hastalıkları
24.1-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolorektal anatomi ve fizyoloji00:20:18
24.2-Kolon ve rektum hastalıkları-İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit00:27:44
24.3-Kolon ve rektum hastalıkları-Divertiküler hastalıklar, volvulus, radyasyon koloproktiti00:23:59
24.4-Kolon ve rektum hastalıkları-Psödomembranöz enterokolit, amebik kolit, kolorektal polipler00:24:36
24.5-Kolon ve rektum hastalıkları-FAP, AFAP ve HNPCC00:26:34
24.6a-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolon kanserleri00:16:23
24.6b-Kolon ve rektum hastalıkları-Kolon kanserleri00:16:20
24.7-Kolon ve rektum hastalıkları-Rektum kanseri, anal kanal ve anal margin tümörleri00:22:27
25.Perianal bölge hastalıkları
25.1-Perianal bölge hastalıkları-Rektal prolapsus, hemoroidal hastalık ve anal fissür00:25:21
25.2-Perianal bölge hastalıkları-Perianal apseler, perianal fistüller, pilonidal sinüs00:22:13
26.Cerrahi nutrisyon
26.1-Cerrahi nütrisyon-Metabolik durum ve enerji ihtiyacı00:11:05
26.2-Cerrahi nütrisyon-İhtiyacın hesaplanması ve kompozisyonu00:15:20
26.3-Cerrahi nütrisyon-Enteral nutrisyon00:16:45
26.4-Cerrahi nütrisyon-Parenteral nutrisyon, immünonütrisyon00:24:11
27.Yumuşak doku sarkomları
27.1-Yumuşak doku sarkomları-Genel tanımlamalar, risk faktörleri, klinik tablo, tanı yöntemleri00:00:00
27.2-Yumuşak doku sarkomları-Patolojik sınıflama, evreleme, tedavi, retroperitoneal sarkomlar00:00:00
28.Transplantasyon
28.1-Transplantasyon-Tanımlamalar, böbrek transplantasyonu, klinik rejeksiyon sendromları00:23:59
28.2-Transplantasyon-Karaciğer transplantasyonu, pankreas transplantasyonu00:25:07
28.3-Transplantasyon-İnce bağırsak transplantasyonu, GVH ve HVG hastalığı, organ saklanması00:20:31
29.Derinin cerrahi hastalıkları
29.1-Derinin cerrahi hastalıkları-Anatomi, travmalar, enfeksiyonlar, benign tümörler00:23:15
29.2a-Derinin cerrahi hastalıkları-Malign tümörleri-bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom00:10:48
29.2b-Derinin cerrahi hastalıkları-Malign tümörleri-malign melanom00:26:31

GENEL CERRAHİ HEPATOBİLİYER

2 0:48:15 2
30.Karaciğerin cerrahi hastalıkları
30.1-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Karaciğerin anatomi ve fizyolojisi00:00:00
30.2-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Karaciğer apseleri, karaciğerin kistik lezyonları00:00:00
30.3-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Portal hipertansiyon00:00:00
30.4-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Benign karaciğer tümörleri00:00:00
30.5-Karaciğerin cerrahi hastalıkları-Primer ve sekonder karaciğer tümörleri00:00:00
31.Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
31.1-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Safra yolları anatomi ve fizyolojisi, tanı yöntemleri, safra taşları, akut kolesistit00:00:00
31.2-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Kronik kolesistit, kolesisktektomi, koledok taşları, koledok kistleri, safra taşı ileusu00:00:00
31.3-Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları-Safra kesesi karsinomu, safra yolları tümörleri, safra yollarının benign striktürleri00:00:00
32.Pankreas hastalıkları ve cerrahisi
32.1-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Pankreas anatomi ve fizyolojisi, akut pankreatit, kronik pankreatit00:00:00
32.2-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Pankreas ve periampuller bölge tümörleri00:00:00
32.3-Pankreas hastalıkları ve cerrahisi-Kistik tümörler, nöroendokrin pankreas tümörleri00:00:00
33.Yanık
33.1-Yanık-Etiyoloji, ciddiyet faktörleri, sistemik yanıt, komplikasyonlar00:26:47
33.2-Yanık-Tedavi, inhalasyon yanıkları, elektrik yanıkları00:21:28
34.Genel travma ve karın travmaları
34.1-Genel travma ve karın travmaları-Künt karın travmaları00:00:00
34.2-Genel travma ve karın travmaları-Penetran karın travmaları00:00:00
34.3-Genel travma ve karın travmaları-Retroperitoneal hematom00:00:00
35.Cerrahi komplikasyonlar
35.1-Cerrahi komplikasyonlar-Kardiyak ve pulmoner komplikasyonlar00:00:00
35.2-Cerrahi komplikasyonlar-Postoperatif ateş, yara ayrılması00:00:00
35.3-Cerrahi komplikasyonlar-Abdominal kompartman sendromu, termoregülasyon problemleri00:00:00
36.Travmaya yanıt
36.1-Travmaya yanıt-Endokrin yanıt00:00:00
36.2-Travmaya yanıt-Metabolik yanıt00:00:00
36.3-Travmaya yanıt-İmmün yanıt00:00:00
3 Aylık
Monthly
Old price: 840 TL
420 TL
3 Aylık
SKU: MED11-3
6 Aylık
Monthly
Old price: 1200 TL
600 TL
6 Aylık
SKU: MED11-6
12 Aylık
Monthly
Old price: 2000 TL
960 TL
12 Aylık
SKU: MED11-12