Paket Grundlagenwissenschaften

Tüm temel bilimler dalına ait paketlerimizi kapsayan paketimiz.

Kursvorschau preview.mini.text
Paket Grundlagenwissenschaften

MİKROBİYOLOJİ

0 103:19:34 2
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
BAKTERİYOLOJİ
VİROLOJİ
MİKOLOJİ
PARAZİTOLOJİ
İMMÜNOLOJİ

BİYOKİMYA

72 103:19:34 2
1. Biyokimyaya giriş
1.1. Tanımlar ve Hesaplamalar00:13:51
2. Karbonhidratlar
2.1. Karbonhidratların yapı sindirimi00:12:06
2.2. Glikoliz00:22:15
2.3. Glikoneogenez00:15:41
2.4. Glikojen sentez ve yıkımı00:12:22
2.5. Heksoz metabolizması00:14:36
2.6. Pentoz fosfat yolu00:09:52
2.7. Pirüvat metabolizması00:08:14
2.8. TCA - Krebs döngüsü00:11:37
2.9. Glikozaminoglikanlar ve Glikoproteinler00:19:59
3. Lipidler
3.1. Lipidler, yapı ve fonksiyonu00:15:12
3.2. Lipidlerin sindirim ve emilimi00:13:39
3.3. Lipidlerin taşınması ve depolanması00:35:15
3.4. Yağ asitleri sentezi00:20:46
3.5. Yağ asitleri yıkımı00:15:16
3.6. Yağ asitlerinin ß oksidasyonu00:16:48
3.7. Keton cisimleri metabolizması 00:16:47
3.8. Fosfolipid metabolizması00:10:57
3.9. Sfingolipit metabolizması00:12:50
3.10. Kolesterol sentezi 00:14:09
3.11. Safra asitleri ve kolesterolün atılması00:05:45
3.12. Eikozonoid metabolizması00:22:18
4. Aminoasitler
4.1. Aminoasitlerin Sınıflandırma ve Özellikleri00:12:24
4.2. Aminoasitlerden Glisin metabolizması00:07:45
4.3. Nonpolar Aminoasitler00:25:52
4.4. Nonpolar Aminoasit – Metiyonin00:13:29
4.5. Polar Nötral Aminoasitler00:23:56
4.6. Polar Asidik Aminoasitler00:14:54
4.7. Polar Bazik Aminoasitler00:20:28
5. Proteinler
5.1. Peptid ve Proteinlerin Yapı ve İşlevleri00:14:27
5.2. Myoglobin ve Hemoglobin00:17:15
5.3. Fibröz Proteinler00:22:20
5.4. Immunoglobulinler ve Kompleman Sistemi00:21:26
5.5. Protein Katabolizması ve Üre Döngüsü00:23:48
6. Enzimler
6.1. Enzimler: Genel Özellikleri00:13:39
6.2. Enzimlerin kinetiği ve regülasyonu00:13:44
7. Vitaminler ve Mineraller
7.1. Suda çözünen vitaminler00:26:20
7.2. Vitamin C, folikasit, vitamin B1200:34:37
7.3. Yağda çözünen vitaminler00:25:59
7.4. Mineraller ve eser elementler00:28:10
8. Hormonlar
8.1. Hormonların genel özellikleri00:08:18
8.2. Hormonlarda sinyal iletimi00:27:22
8.3. Peptit yapılı hormonlar I00:19:26
8.4. Peptit Yapılı Hormonlar II00:14:05
8.5. Steroit yapılı hormonlar00:26:11
9.Hem Metabolizması
9.1. Porfirin ve Hem sentezi00:17:50
9.2. Bilirubin metabolizması00:14:31
10.Metabolizmanın Entegrasyonu
10.1. Biyolojik membranlar ve transport00:19:55
10.2. Hücre Organellerı ve Belirteçleri00:12:24
10.3. Elektron transport zinciri00:18:58
10.4. Biyoenerjetik ve ATP döngüsü00:11:22
10.5. Reaktif moleküller00:07:40
10.6. Ara metabolizma00:16:14
11. Nükleik asitler ve Genom
11.1. Pirimidin metabolizması00:13:43
11.2. Pürin metabolizması00:16:33
11.3. DNA ve replikasyon00:20:23
11.4. DNA Hasar ve Tamir Mekanizmaları00:09:11
11.5. DNA Mutasyonları ve Teknolojileri 00:12:37
11.6. RNA ve transkripsiyon00:13:27
11.7. Protein sentezi00:16:58
12.Klinik Biyokimya
12.1. Preanalitik Hatalar ve Sistematik Analiz00:12:19
12.2. Su ve Elektrolitler00:13:32
12.3. Plazma Proteinleri00:19:32
12.4. Protein analizi00:14:47
12.5. Hemostaz00:34:03
12.6. Ksenobiyotik Metabolizması00:18:51
12.7. Karaciğer Fonksiyon Testleri00:10:05
12.8. Dislipidemiler 00:16:37
12.9. Kardiyak Belirteçler00:07:41
12.10. Böbrek Fonksiyon Testleri00:13:18
12.11. Kemik Metabolizması00:13:22
12.12. Tümör Belirteçleri00:09:16

FARMAKOLOJİ

152 103:19:34 2
1. GENEL FARMAKOLOJİ
1.1-Farmakolojiye Giriş ve Lokal İlaç Uygulama Yolları00:15:32
1.2a-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-100:15:22
1.2b-Sistemik İlaç Uygulama Yolları-200:08:10
1.3-Hücre Zarından İlaçların Geçişi00:16:22
1.4-İlaçların Emilimi00:12:38
1.5-İlaçların Dağılımı-100:11:18
1.5-İlaçların Dağılımı-200:15:45
1.6a-İlaçların Metabolizması-100:14:20
1.6b-İlaçların Metabolizması-200:12:38
1.7-Farmakogenetik00:16:31
1.8a-İlaçların atılımı-100:14:24
1.8b-İlaçların atılımı-200:08:12
1.9-Eliminasyon Kinetiği00:12:06
1.10a-Doz-Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-100:12:22
1.10b-Doz Konsantrasyon İlişkisi ve Biyoyararlanım-200:15:49
1.11a-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-100:14:43
1.11b-İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler-200:19:34
1.12a-İlaçların Etki Mekanizmaları-100:13:08
1.12b-İlaçların Etki Mekanizmaları-200:10:43
1.13a-Reseptör Tipleri-100:14:36
1.13b-Reseptör Tipleri-200:08:17
1.14-İlaç Reseptör İlişkisi00:15:57
1.15a-Konsantrasyon Etki İlişkisi-100:17:58
1.15b-Konsantrasyon Etki İlişkisi-200:13:47
1.16-İlaç Etkileşim Mekanizmaları00:16:24
1.17-Yaşlılarda Farmakodinamik Değişiklikler00:13:54
1.18-İlaçların Toksik Etkileri00:18:13
1.19-İlaç Geliştirme Fazları00:16:22
1.20-Akut Zehirlenme Tedavisinde Genel İlkeler00:18:37
2. KEMOTERAPÖTİKLER-1 (ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR)
2.1-Kemoterapötiklere Giriş00:12:14
2.2-Penisilinler00:15:15
2.3-Sefalosporinler00:13:36
2.4-Karbapenemler ve Aztreonam00:08:58
2.5-Glikopeptid ve Lipopeptid antibiyotikler00:12:42
2.6-Makrolidler ve Streptograminler00:15:44
2.7-Klindamisin, Kloramfenikol ve Linezolid00:14:44
2.8-Aminoglikozidler00:15:11
2.9-Tetrasiklinler00:12:04
2.10-Sülfonamidler ve Trimetoprim00:15:11
2.11-Florokinolonlar ve Metronidazol00:14:34
2.12a-Antitüberküloz İlaçlar-100:18:28
2.12b-Antitüberküloz İlaçlar-200:19:59
2.13a-Antiviral ilaçlar-100:16:24
2.13b-Antiviral ilaçlar-200:12:42
2.13c-Antiviral ilaçlar-300:13:31
2.13d-Antiviral ilaçlar-400:15:03
2.14a Antifungal İlaçlar-100:14:01
2.14b Antifungal İlaçlar-200:10:03
2.15-Antihelmintik ilaçlar00:14:04
2.16-Antimalaryal İlaçlar00:13:20
2.17-Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar00:13:22
3. KEMOTERAPÖTİKLER-2 (ANTİNEOPLASTİK-HEMATOPOETİK İLAÇLAR)
3.1-Kanser tedavisinin genel prensipleri00:00:00
3.2a-Alkilleyici antineoplastikler-100:00:00
3.2b-Alkilleyici antineoplastikler-200:00:00
3.3a-Antimetabolitler-100:00:00
3.3b-Antimetabolitler-200:00:00
3.4a-Sitotoksik antibiyotikler-100:00:00
3.4b-Sitotoksik antibiyotikler-200:00:00
3.5a-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-100:00:00
3.5b-Mikrotübül inhibitörleri ve diğer antineoplastikler-200:00:00
3.6a-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-100:00:00
3.6b-İmmün sistemi baskılayan ve uyaran ilaçlar-200:00:00
3.7a-Monoklonal antikorlar-100:00:00
3.7b-Monoklonal antikorlar-200:00:00
3.8a-Antianemik ilaçlar -100:00:00
3.8b-Antianemik ilaçlar-200:00:00
3.9-Hematopoetik büyüme faktörleri00:00:00
4. OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4.1-Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş00:18:21
4.2-Otonom Sinir Sisteminin Reseptörleri00:15:31
4.3a-Kolinerjik İlaçlar-100:12:12
4.3b-Kolinerjik İlaçlar-200:14:40
4.3c-Kolinerjik İlaçlar-300:17:54
4.4a-Antikolinerjik ilaçlar-100:18:20
4.4b-Antikolinerjik ilaçlar-200:09:12
4.5-Ganglion Blokörleri00:08:05
4.6a-Sempatomimetik ilaçlar-100:18:51
4.6b-Sempatomimetik ilaçlar-200:17:49
4.7-Sempatolitik İlaçlar-Alfa Blokörler00:12:18
4.8-Sempatolitik İlaçlar-Beta Blokörler00:19:29
5. KARDİYOVASKÜLER VE SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
5.1a-Antihipertansif İlaçlar-100:13:45
5.1b-Antihipertansif İlaçlar-200:19:59
5.2-Direkt Etkili Vazodilatörler ve Nitrik Oksit00:15:44
5.3-Renin Salınımını Etkileyen İlaçlar00:08:57
5.4-Antianginal İlaçlar-Nitratlar00:18:16
5.5-Antianginal İlaçlar-Kalsiyum Kanal Blokörleri ve Diğer İlaçlar00:19:30
5.6-Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar-Dijitaller00:12:46
5.7-Kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar00:15:53
5.8a-Antiaritmik ilaçlar-100:12:07
5.8b-Antiaritmik ilaçlar-200:12:07
5.8c-Antiaritmik ilaçlar-300:14:09
5.9a-Diüretik ilaçlar-100:18:12
5.9b-Diüretik ilaçlar-200:13:05
5.9c-Diüretik ilaçlar-300:14:31
5.10a-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-100:16:10
5.10b-Dislipidemide kullanılan ilaçlar-200:16:21
5.11a-Antikogülan İlaçlar-100:15:45
5.11b-Antikogülan İlaçlar-200:17:24
5.11c-Antikogülan İlaçlar-300:19:52
5.12-Antitrombositik İlaçlar00:19:34
5.13-Otakoidler ile ilişkili ilaçlar00:20:45
5.14a-Solunum sistemi ilaçları-100:18:30
5.14b-Solunum sistemi ilaçları-200:00:00
5.15-Antihistaminik ilaçlar ve histamin00:00:00
6. GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
6.1-Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar00:00:00
6.2-Laksatif ve purgatif ilaçlar00:00:00
6.3-Antiemetik İlaçlar00:00:00
6.4-Diğer Gastrointestinal sistem ilaçları00:00:00
7. ENDOKRİN SİSTEMİ ETKİLEYEN İLAÇLAR
7.1-Hipotalamus ve hipofiz hormonları00:00:00
7.2-Tiroid hastalıklarında kullanılan ilaçlar00:00:00
7.3a-Kortikosteroidler ve antagonistleri-100:00:00
7.3b-Kortikosteroidler ve antagonistleri-200:00:00
7.4-Androjenik ve antiandrojenik ilaçlar00:00:00
7.5-Östrojenler, Projestinler ve antagonistleri00:00:00
7.6-Hormonal kontraseptifler00:00:00
7.7-İnsulin ve analogları00:17:31
7.8a-Oral Hipoglisemik İlaçlar-100:12:07
7.8b-Oral Hipoglisemik İlaçlar-200:10:37
7.9a-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-100:00:00
7.9b-Mineral metabolizmasını düzenleyen ilaçlar-200:00:00
8. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
8.1a-Santral sinir sistemi transmitterleri-100:26:52
8.1b-Santral sinir sistemi transmitterleri-200:30:42
8.1c-Santral sinir sistemi transmitterleri-300:24:03
8.2a-Sedatif-hipnotik ilaçlar-100:24:50
8.2b-Sedatif-hipnotik ilaçlar-200:25:49
8.2c-Sedatif-hipnotik ilaçlar-300:22:43
8.3-Alkoller00:35:23
8.4a-Antiepileptik ilaçlar-100:22:42
8.4b-Antiepileptik ilaçlar-200:17:26
8.4c-Antiepileptik ilaçlar-300:18:11
8.5a-Genel anestezikler-100:30:48
8.5b-Genel anestezikler-200:19:55
8.6-Lokal anestezikler00:28:15
8.7a-Antiparkinson ilaçlar-100:19:40
8.7b-Antiparkinson ilaçlar-200:27:17
8.8a-Antipsikotik ilaçlar-100:20:55
8.8b-Antipsikotik ilaçlar-200:24:51
8.9a-Antidepresan ilaçlar-100:30:15
8.9b-Antidepresan ilaçlar-200:22:43
8.10- Antimanik ilaçlar00:17:22
8.11a-Opioid analjezikler-100:20:59
8.11b-Opioid analjezikler-200:18:13
8.11c-Opioid analjezikler-300:21:32
8.12a-Madde bağımlılığı-100:30:55
8.12b-Madde bağımlılığ-200:21:50
8.12c-Madde bağımlılığ-300:17:37
8.13a-Kas gevşeticiler -I00:35:32
8.13b-Kas gevşeticiler -II00:32:19
8.14a-Antiinflamatuvar ilaçlar-100:41:07
8.14b-Antiinflamatuvar ilaçlar-200:44:49
8.14c-Antiinflamatuvar ilaçlar-III00:34:44
8.15a-Antiromatizmal ilaçlar-I00:34:00
8.15b-Antiromatizmal ilaçlar-II00:30:19

PATOLOJİ

162 103:19:34 2
1. GENEL PATOLOJİ
1.1 Patolojiye giriş00:10:43
1.2 Patoloji lab, teknik ve fonksiyonlar00:14:50
1.3 Hücre00:00:00
1.4a Hücre hasarı morfolojisi00:10:44
1.4b Hücre hasarı mekanizmaları00:18:31
1.4c Adaptasyon00:23:02
1.5a Apopitoz00:21:10
1.5b Nekroz00:16:04
1.5c Nekropitoz, piropitoz00:09:12
1.6 Hücre içi birikimler00:23:23
1.7a İnflamasyon hücreleri 100:11:51
1.7b İnflamasyon hücreleri 200:00:00
1.7c Akut inflamasyon 100:22:42
1.7d Akut inflamasyon 200:13:04
1.8a İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-100:23:00
1.8b İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri-200:15:13
1.9 Kronik inflamasyon00:00:00
1.10 Yara Onarımı00:00:00
1.11 Hemodinamik hastalıklar, tromboembolik hastalıklar ve şok00:00:00
1.12 Genetik hastalıkların patolojisi00:00:00
1.13 Genel İmmünopatoloji00:00:00
1.14 Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve Doku transplantasyon patolojisi00:00:00
1.15 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların patolojisi00:00:00
1.16 İmmün yetmezlik sendromları ve AIDS00:00:00
1.17 Amiloidozis00:00:00
1.18 Radyasyon zehirlenmesinin patolojisi00:00:00
2. NEOPLAZİ
2.1- Neoplazi tanim ve siniflandirilmasi00:20:46
2.2- İnvazyon ve metastaz00:20:40
2.3a- Neoplazide etiyoloji, Kimyasal karsinogenez00:25:56
2.3b- Neoplazide etyoloji, Mikrobiyal karsinogenez00:25:59
2.3c- Neoplazide etyoloji, Radyasyon karsinogenezi00:21:11
2.4a- Kanserin moleküler temeli 1, giris00:06:57
2.4b- Kanserin moleküler temeli, Protoonkogenler onkogenler00:21:36
2.4c- Kanserin moleküler temeli, Tümor Süpressyon genleri00:16:19
2.4d- Kanserin moleküler temeli, Apoptoz ve DNA onarım genleri00:12:59
2.5a- Neoplazide hücre orjini, Epitelyal tümörler00:22:00
2.5b- Neoplazide hücre orjini, Mezenkimal tümörler00:21:02
2.6- Kanser epidemiyolojisi00:18:49
2.7a- Pediatrik yaş grubu tümörleri 100:25:21
2.7b- Pediatrik yaş grubu tümörleri 200:13:07
2.8- Paraneoplastik sendromlar00:20:01
2.9- Tümörlerin derecelendirilmesi ve gradelendirilmesi00:12:19
2.10-Benign ve Malign tümör özellikleri00:25:33
3. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
3.1a-Tüberküloz 100:24:16
3.1b- Tüberküloz 200:16:39
3.2a-Obstrüktif Akciger hastaliklari 100:20:28
3.2b-Obstrüktif Akciger hastaliklari 200:22:25
3.3- Vasküler kökenli pulmoner hastalıklar00:26:57
3.4- Üst solunum yolları tümörleri00:18:48
3.5- Plevra tümörleri00:26:14
3.6a- Akciger tümörleri 100:12:21
3.6b- Akciger tümörleri 200:21:11
3.6c- Akciger tümörleri 300:26:19
3.6d- Akciger tümörleri 400:15:01
3.7- Pulmoner infeksiyonlar00:15:42
3.8a- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 100:13:47
3.8b- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 200:16:13
3.8c- Restriktif Akciger hastaliklari ve pnomokonyozlar 300:15:35
3.9- Akut respiratuvar distres00:08:49
4.DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4.1- Ateroskleroz00:24:28
4.2a- İskemik kalp hastaliklari 100:12:10
4.2b- İskemik kalp hastaliklari 200:26:44
4.3- Romatizmal ateş00:13:15
4.4a- Vaskülitler 100:18:25
4.4b- Vaskülitler 200:17:46
4.4c- Vaskülitler 300:25:06
4.5- Kardiyomyopatiler00:13:33
4.6- Miyokardit, perikardit ve kalp tümörleri patolojisi00:13:59
4.7- Endokardit patolojisi00:17:37
5.SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
5.1- Oral patoloji00:21:09
5.2- Tükrük bezi hastalıkları00:16:45
5.3a- Özofagus Hastalıkları 100:13:58
5.3b- Özofagus Hastalıkları 200:19:18
5.4a- Mide Hastalıkları 100:29:38
5.4b- Mide Hastalıkları 200:29:19
5.5a- Malabsorbsiyon patolojisi 100:15:30
5.5b- Malabsorbsiyon patolojisi 200:14:24
5.6a- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 100:22:55
5.6b- İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi 200:17:15
5.7a- Kalın bağırsak neoplazileri 100:19:36
5.7b- Kalın bağırsak neoplazileri 200:26:56
5.7c- Kalın bağırsak neoplazileri 300:22:06
5.8- İnce ve kalın barsak patolojisi00:00:00
5.9a- Karaciğer patolojisi-I Hepatik hasar, onarım mekanizmaları00:00:00
5.9b- Karaciğer patolojisi-II Enfeksiyöz ve otoimmün hepatitler00:00:00
5.9c- Karaciğer patolojisi III (çocuk ve erişkin dönem safra yolları patolojisİ)00:00:00
5.9d- Karaciğer patolojisi VI ( siroz ve karaciğer neoplazmları)00:00:00
5.10- Safra kesesi hastalıkları00:19:15
5.11a-Pankreas hastalıkları 100:18:40
5.11b-Pankreas hastalıkları 200:25:03
5.12- İnce bağırsak tümörleri00:10:48
6. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI
6.1a- Glomerüler Hastalıklar -100:00:00
6.1b- Glomerüler Hastalıklar -200:00:00
6.1c- Glomerüler Hastalıklar -300:00:00
6.1d- Glomerüler Hastalıklar -400:00:00
6.2- Tübulointerstisyel hastalıklar00:00:00
6.3 Üriner sistemin konjenital malformasyonları00:00:00
6.4- Böbreğin vasküler hastalıkları patolojisi00:00:00
6.5- Üriner sistem tümörleri00:00:00
7. GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
7.1- Vulva, vajen ve serviks hastalıkları00:00:00
7.2- Uterus hastalıkları patolojisi00:00:00
7.3- Overin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları00:00:00
7.4- Memenin neoplastik ve non-neoplastik hastalıkları00:00:00
7.5- Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi00:00:00
7.6- Trofoblastik hastalıklar00:00:00
7.7-Penis hastalıkları00:00:00
7.8-Scrotum, Testis ve epididim hastalıkları00:00:00
8. HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
8.1- Kemik iliği patolojisi00:00:00
8.2- Lenf nodu hastalıkları00:00:00
8.3- Lenfomalar00:00:00
8.4- Dalak ve timus patolojisi00:00:00
9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI
9.1- İnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve bakteriyel enfeksiyonlar00:00:00
9.2- Fungal Parasitik ve viral hastalıklar00:00:00
9.3- Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi00:00:00
10. SANTRAL SİNİR SİSTEM HASTALIKLARI
10.1- Santral Sinir Sistemi Hücreleri ve Hasara Verdikleri Cevap00:19:36
10.2- Ödem, Herniasyon, Hidrosefali00:16:29
10.3a-Serebrovasküler Hastalıklar-100:15:49
10.3b- Serebrovasküler Hastalıklar-200:17:43
10.4- Travmatik Hastalıklar00:12:55
10.5- Familyal Tümör Sendromları00:19:43
10.6a- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-100:13:53
10.6b- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları-200:19:15
10.7- Demiyelinizan Hastalıklar00:14:26
10.8- Metabolik ve Toksik Hastalıklar00:20:10
10.9- Nörodejeneratif hastalıklar00:25:23
10.10a- Santral Sinir Sistemi Tümörlerine Giriş00:20:44
10.10b- Astrositik Tümörler00:20:27
10.10c- Glioblastom00:16:55
10.10d- Oligodendrogliom00:12:36
10.10e- Ependimom00:15:09
10.10f- Meningiom00:14:59
10.10g- Embriyonel Tümörler00:15:45
10.10h- Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması00:10:08
10.10i- Nöronal-Glionöronal Tümörler00:12:26
10.10j- Diğer Tümörler00:10:38
11. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI
11.1a- Hipofiz Giriş00:12:08
11.1b- Hipofiz Patolojisi00:20:51
11.2a- Adrenal bez-100:00:00
11-2b- Adrenal bez-200:00:00
11.3a- Tiroid-100:00:00
11.3b- Tiroid-200:00:00
11.3c- Tiroid-300:00:00
11.4- Paratiroid00:00:00
11.5- Endokrin Pankreas00:00:00
11.6- Multipl Endokrin Neoplazi Sendromları00:00:00
12. KEMİK, EKLEM ve YUMUŞAK DOKU HATALIKLARI
12.1- Kemik ve Kıkırdağın Konjenital Hastalıkları00:00:00
12.2- Kemiğin Edinsel Hastalıkları00:00:00
12.3a- Kemik Tümörleri-100:00:00
12.3b- Kemik Tümörleri-200:00:00
12.3c- Kemik Tümörleri-300:00:00
12.4a- Eklem Hastalıkları-100:00:00
12.4b- Eklem Hastalıkları-200:00:00
12.5a- Yumuşak Doku Tümörleri-100:00:00
12.5b- Yumuşak Doku Tümörleri-200:00:00
12.5c- Yumuşak Doku Tümörleri-300:00:00
12.5d- Yumuşak Doku Tümörleri-400:00:00
12.5e- Yumuşak Doku Tümörleri-500:00:00
13. PERİFERİK SİNİRLER VE KAS HASTALIKLARI
13.1- Periferik Sinir Hastalıkları00:00:00
13.2- Nöromüsküler Bileşke Hastalıkları00:00:00
13.3- İskelet Kası Hastalıkları00:00:00
13.4a- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-100:00:00
13.4b- Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri-200:00:00

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

0 103:19:34 2
Hücre
Dokular
Organ ve Sistemlerin Histolojisi ve Embriyolojisi
Genel Embriyoloji Dersleri
Bild von Temel Bilimler Paketi - 3 Aylık
3 Aylık
product.variant.month
1785 TL
3 Aylık
Artikelnummer: MED2-3
Bild von Temel Bilimler Paketi - 6 Aylık
6 Aylık
product.variant.month
Alter Preis: 5100 TL
2550 TL
6 Aylık
Artikelnummer: MED2-6
Bild von Temel Bilimler Paketi - 12 Aylık
12 Aylık
product.variant.month
4080 TL
12 Aylık
Artikelnummer: MED2-12