Medimakslı Ol
MediMAKS
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

YURTDIŞINDA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ HAKKINDA

YURTDIŞINDA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ HAKKINDA

     Sevgili hekimler ve hekim adayları merhaba, önceki yazılarımızda TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında sıklıkla merak edilen bazı soruları, 2021 Yılı 2. Döneminde gerçekleştirilen TUS sınav kılavuzundan yararlanarak kısaca derlemeye çalışmıştık. Bu yazımızda yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi öncesi burada denklik ile ilgili aranan kriterlere göz atacağız. Bu konu, özellikle TUS sınavının dillere destan zorluğundan kaynaklı olsa gerek ülkemizde Tıpta Uzmanlık düşünen adaylarca merak edilen konulardan bir tanesi şüphesiz. İlkin yurtdışında tıpta uzmanlık eğitimi almak istediğiniz üniversitenin, o ülke tarafından akademik olarak tanınıp tanınmadığına dikkat ediniz. Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak istediğiniz ülkenin resmi makamlarınca tanınan bir üniversite olması halinde büyük ihtimalle ülkemiz tarafından da tanınan bir üniversitedir, bununla birlikte ilgili resmi kurumlardan bunun teyidini yapmanız lehinize olacaktır. Buna dikkat edip iyi araştırma yapmanızı, eğitimi bitirdiğinizde ülkemizde herhangi bir denklik sorunu ile karşılaşmamanız açısından önemli buluyoruz. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5. Bölümü “Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri” başlığı altında komple bu konuya ayrılmıştır. Fakat konuya geçmeden şunu önemle belirtelim ki ki en doğru bilgi her zaman güncel mevzuattan elde edilebilecektir. Zaman ve şartların değişmesi durumunda anılan mevzuatta farklı düzenlemelere gidebileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için ilgili kaynakların güncel halini takip etmeniz önemlidir.

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri ile İlgili Mevzuat Ne Diyor?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5. Bölümünde “Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri” başlığı altında aşağıdaki maddeleri görüyoruz:

MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) (Değişik:RG-9/4/2015-29321)Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye'de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bilimsel yeterlik sınavı 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.”

Başarılar dileriz…

Yorumunuzu bırakın